เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติและพฤติกรรมที่ “ใช่” (Hiring for the Right Attitude & Behavior)

ในการทำงานสรรหาบุคลากรที่ใช่เช้าร่วมงาน นอกเหนือจากองค์กรจะให้ความสนใจกับความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานแล้ว องค์กรยังมุ่งค้นหาผู้สมัครงานที่มี “ทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่ใช่” (Right Attitude & Behavior) แต่การที่จะคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานที่มีทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่ใช่อย่างได้ผล ตรงตามความต้องการขององค์กรนั้น องค์กรจำเป็นต้องกำหนดให้แน่ชัดเสียก่อนว่าต้องการทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานเรื่องใด ทัศนคติและพฤติกรรมที่ต้องการนั้นหมายถึงอะไร และจะสังเกตได้จากการแสดงออกอย่างไร เพื่อให้เห็นว่ามีทัศนคติหรือพฤติกรรมการทำงานที่พึงประสงค์ซึ่งจะช่วยให้องค์กรทำการทดสอบและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเพื่อคัดเลือกได้มีประสิทธิผลมากขึ้น .!!!

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ Recruiter รวมทั้ง Line Manager ได้เรียนรู้แนวทางที่ถูกต้องในการกำหนดทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่พึงประสงค์สำหรับองค์กรและตามหน้าที่งาน และนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงต่อไป !!!

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

1. ความเหมาะ (Fit) 3 อย่างที่ต้องเลือกคนเข้าร่วมงาน

– เหมาะกับค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร (Company Fit)

– เหมาะกับการเป็นหัวหน้างาน (Supervision Fit)

– เหมาะกับหน้าที่งาน (Job Fit)

Workshop (1) : องค์กรกำหนด 3 Fit ไว้อย่างไร และทำอย่างไรจึงจะได้คนตาม 3 Fit

2. เรียนรู้พื้นฐานเรื่องทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรมการทำงาน (Work Behavior)

– ทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานคืออะไร

– จะรู้ว่าคนมีทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานนั้นได้อย่างไรคืออะไร

– จะทดสอบหรือประเมินทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานจึงจะได้ผลดี

– จะสัมภาษณ์เพื่อดูทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานของคนอย่างไรดี

3. สำรวจทัศนคติการทำงานและพฤติกรรมการทำงานในธุรกิจยุค 4.0

ทัศนคติที่พึงประสงค์ พฤติกรรมการทำงานที่พึงประสงค์

– การมองโลกในแง่ดี – การทำงานแบบร่วมมือกัน

– ความเข้าใจผู้อื่น – การติดต่อสื่อสาร

– ความใส่ใจในรายละเอียด – การควบคมอารมณ์

แล้วองค์กรของท่านต้องการอย่างไรบ้าง ???

Workshop (2) : ให้ความหมายของทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานพึงประสงค์

4. แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานอย่างเป็นระบบ

Workshop (3) : ฝึกปฏิบัติกำหนดตัวชี้วัดทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานตามตัวอย่าง

5. แนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์ตามตัวชี้วัดทัศนคติและพฤติกรรมการทำงาน (Key Action)

Workshop (4) : ฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์ตามตัวชี้วัดหลักและวิทยากรให้คำแนะนำ

6. แนวทางการวิเคราะห์คำตอบผู้สมัครงานตามทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่กำหนด

Workshop (5) : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คำตอบของผู้สมัครงานและวิทยากรให้คำแนะนำ

7. เงื่อนไขความสำเร็จของการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่ “ใช่”

– HR และ Line Manager ต้องรู้และเข้าใจเทคนิค

– องค์กรกำหนดทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานอย่างชัดเจนและสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน

– ทดลองและฝึกปรือให้ชำนาญ เป็นต้น

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้งานต่อไป

—————————–
วิทยากร : อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการ และโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

รุ่นที่ 1 : จัดอบรมในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท – ถ.สุขุมวิท ซ.6
รุ่นที่ 2 : จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท – ถ.สุขุมวิท ซ.6

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)
ทุกท่านที่เขัาอบรมจะได้รับ Certificate of Learning
ส่วนลดพิเศษ!!! มา 3++ ขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาท

สำรองที่นั่งได้ที่ => คุณสุธาสินี (อ้น) โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรืออีเมล์ที่ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

Spread the love