เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 24 มกราคม 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.

สถานที่
โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

หัวข้อสัมมนา
Module 1 :
1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง
– ด้านความคิด
– ด้านความรู้สึก
– ด้านการปฏิบัติงาน
2. การสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง
– วิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
– การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
– การประเมินผลการทำงานของตนเอง
– วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการทำงาน
– วิธีการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน
– เคล็ดลับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
4. ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
– ความหมายของปัญหา
– ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
– การลดความขัดแย้งในการทำงาน
5. เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างสุขในการทำงาน

Module 2 :
1. การปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set ในการพัฒนาตนเอง
2. ค้นหาสาเหตุ…สำคัญภายใต้ความรู้สึกของตนเองที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้
– เกิดความหงุดหงิด เบื่อหน่าย ท้อแท้ไม่ชอบงานที่ทำ
– อยากเป็นคนเก่งแต่หาจุดแข็งของตนเองไม่เจอ
– ต้องการเป็นคนสำคัญ – ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ฯลฯ
3. การจัดทำกลยุทธ์และการวางแผนในการพัฒนาตนเอง
– การทำ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเองให้ตรงจุด
– Set Goal การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
– การพัฒนา Competency (ความสามารถ) ของตนเอง
4.การจัดทำ IDP (Individual Development Plan) ด้วยตนเอง

วันที่

01/24/2019

ราคา

4815

Spread the love