สูตรสำเร็จ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลมือใหม่

สูตรสำเร็จ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลมือใหม่ ม.ค 62

รายละเอียด

วิทยากร
อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 18 มกราคม 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.

สถานที่
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

หัวข้อสัมมนา
1) Scope งาน HR
บทบาทหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล
Career Path ของงานด้าน HR
มุมมองที่ดี (Good view) และแนวคิดในการทำงาน การสร้างทัศนคติและทิศทางที่ถูกต้องกับงานด้านบุคคล (Right Attitude)
2) สมรรถนะ Competency ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ
ความรู้ Knowledge
ทักษะ Skills
คุณลักษณะ Attribute
3) บทบาทหน้าที่การวางตัว และความคาดหวังในการทำงานที่ต้องระลึกไว้เพื่อให้การทำงานไม่เกิดความขัด แย้งรักษาภาพพจน์บริษัท และผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ
4) ความรู้เครื่องมือ ทฤษฎีที่ต้องรู้และเข้าใจ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพเกิดความเป็นมืออาชีพ Professional
จรรยาบรรณ
ขอบเขตหน้าที่ ภารกิจของการบริหารงานบุคคล
มาตรฐานการทำงาน ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานการบริหารงานบุคคล KPIs
เครื่องมือ ทฤษฎีต่าง ๆ ในการทำงาน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรเพื่อการทำงานด้านการบริหารงานบุคคล
5) สถานการณ์ที่จะต้องพบตลอดการทำงาน และแนวทางการแก้ปัญหา
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ผู้ใช้บริการ
นโยบายบริษัท
ปริมาณและลักษณะงาน
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการทำงาน
6) แนวทางการพัฒนาตนเอง (Self-Development) และการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในงาน HR
7) การบริหารงานบุคคลที่ดีมีจรรยาบรรณ มีคุณค่าสูสังคม Good Man Good Society

วันที่

01/18/2019

ราคา

4815

Spread the love