ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหา และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหา และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ ม.ค.62

รายละเอียด

หัวข้อ ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหา และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ ม.ค.62

วิทยากร
ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 31 มกราคม 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

สถานที่
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หัวข้อสัมมนา
1. สาเหตุของการเกิดหนี้เสียหรือหนี้ที่มีปัญหาจากกระบวนการให้เครดิต
2. สัญญาณเตือนภัย (Early Warning Sign) ที่บ่งชี้ว่า ลูกหนี้อาจมีปัญหาหรือกำลังประสบปัญหา
3. เทคนิคการประสานงาน และการบริหารงานระหว่าง ฝ่ายติดตามหนี้
-ฝ่ายเครดิตหรือสินเชื่อ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนระบบการติดตามหนี้
4. ขั้นตอนการจัดระดับลูกหนี้และจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้เพื่อลดความเสี่ยงและดำเนินการติดตามหนี้
– การจัดระดับลูกหนี้
– การวิเคราะห์ลูกหนี้
– การจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้
5. การวางแผนกำหนดกลยุทธ์เพื่อติดตามหนี้ที่มีปัญหา
6. กระบวนการติดตามหนี้ตามระบบการเรียกเก็บหนี้
7. การเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามหนี้ที่เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย และข้อดีข้อเสียที่จะเกิดขึ้น
– การติดตามด้วยตนเอง
– การใช้โทรศัพท์ทวงถาม
– การไหว้วานบุคคลภายนอก
– การส่งจดหมาย/หนังสือทวงถาม
– การใช้กระบวนการทางการดำเนินคดี
8. หลักการและวิธีปฏิบัติรูปแบบต่างๆ ในการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา
9. เทคนิคและยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง
– การเตรียมการเจรจาต่อรอง
– การลดช่องว่างในการเจรจาต่อรอง
– การเสนอเงื่อนไขในการเจรจาต่อรอง
– การพิจารณาข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
– การให้ข้อเสนอในการยุติการเจรจา
– การควบคุมอารมณ์ขณะเจรจาต่อรอง
10. ข้อควรปฏิบัติในการพัฒนาการติดตามหนี้ให้เกิดความต่อเนื่องและได้ผลสูงสุด

วันที่

01/31/2019

ราคา

4814

Spread the love