ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล Effective Orientation

ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล Effective Orientation

รายละเอียด

หัวข้อ ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล Effective Orientation

วิทยากร
อาจารย์วิบูลย์ พลพบู

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 25 มกราคม 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

สถานที่
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หัวข้อสัมมนา
1. ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการปฐมนิเทศ
• วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ
• ประโยชน์ของการปฐมนิเทศที่ส่งผลต่อพนักงานและองค์กร

2. การเตรียมการในการปฐมนิเทศและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ
3. ใครคือผู้ที่จะมาพูดในการปฐมนิเทศให้ประสบความสำเร็จที่สุด
• เนื้อหาสาระที่สร้างความประทับใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
4. Role play ผู้เล่นบทการปฐมนิเทศ: HR กับผู้จัดการสายงาน
5. กระบวนการของการปฐมนิเทศ
• รูปแบบ: ทางการและไม่เป็นทางการ
• วิธีการ: บอกเล่า แสดงให้ดูให้ปฏิบัติจริง
• เนื้อหาสาระ: เนื้องาน ตัวบุคคล เพื่อนร่วมงาน
6. สิ่งที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการปฐมนิเทศ
• ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับขององค์กร
• สวัสดิการของบริษัท
• โอกาสและความก้าวหน้าในสายการทำงาน
• โครงสร้างขององค์กร
• แผนธุรกิจ Vision Mission เป้าหมายขององค์กร
7. บุคคลใดบ้าง? ที่เกี่ยวข้อง ในการปฐมนิเทศและเกี่ยวข้องอย่างไร? การติดตามผลจากผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
• ผู้จัดการสายงาน
• HR
• พนักงานใหม่
8. การประเมินผลการปฐมนิเทศ : 10 ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
9. ตัวอย่างและกิจกรรม : การจัดการปฐมนิเทศ
10. ภาคปฏิบัติ: การกล่าวต้อนรับและการเชิญประธาน

วันที่

01/25/2019

ราคา

4815

Spread the love