การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) สำหรับ Tax Auditor

รายละเอียด

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 25 มกราคม 2562
เวลา : 13.00-16.30 น.
วันที่ : 26 มกราคม 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

วิทยากร
อาจารย์เทวัญ วิจิตรปรีดา

สถานที่
โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มี ส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) สำหรับ TAX AUDITOR

**กรุณานำเครื่องคิดเลขมาในวันสัมมนา**

หัวข้อสัมมนา
พระราชบัญญัติการบัญชี2543
การบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs
การบันทึกบัญชี
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย
การบัญชีต้นทุนผลิตสินค้า
การจัดทำงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

วันที่

01/25/2019

ราคา

4280