เทคนิคการสอนงานแบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน (On-the-Job Training for Supervisor)

รายละเอียด

การฝึกอบรมสอนงานแบบOJT (On Job Training)เป็นวิธีการฝึกอบรมที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพนักงานที่เข้าใหม่หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาทำหน้าที่ใหม่ ซึ่งผลสำเร็จของการฝึกอบรมจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ฝึกหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการฝึกสอนพนักงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการสอนงานแบบOJT (On-the-Job Training)เพราะนอกจากจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ :
+ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานแบบOn The Job Training
+เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการสอนงาน และการวางแผนสอนงาน
+เพื่อให้ผู้อบรมฝึกปฏิบัติงานและนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

หัวข้อเรียนรู้หลัก :
PART 1 : ทำไมต้องสอนงานแบบ OJT?
O – การสอนงานแบบOJTคืออะไร
O – ความสำคัญและความจำเป็นของการสอนงานแบบ OJT
O – ความจำเป็นของการสอนงาน และประโยชน์ของการสอนงาน
O – บทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชากับการสอนงาน
O – การสอนงานแบบรูปแบบต่าง ๆ
O – วัตถุประสงค์ของการสอนงานแบบ OJT
O – ลักษณะและวิธีการสอนงานแบบ OJT

Part 2 : กระบวนการสอนงานแบบ OJT
O – หลักการและขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT
O – การกำหนดเนื้อหา / เวลา ที่เหมาะสมส าหรับการสอนงานแบบ OJT
O – เทคนิคการใช้น้ำเสียง แววตา ท่าทาง และภาษากายสำหรับการสอนงานแบบ OJT
O – ขั้นตอนการสอนงานเชิงคุณภาพและปริมาณ
O – การเตรียมผู้เรียน (Prepare the Worker)
O – การถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Present the Operation)
O – การให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจนได้ผล (Try-out Performance)
O – การติดตามผล (Follow Up)

Part 3 : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิผล
O – จัดทำรายละเอียดและกำหนดการฝึกสอน (Make a Timetable for Training)
O – จัดทำแบบซอยงาน (Break Down the Job)
O – จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมก่อนการสอนงาน (Get Everything Ready)
O – จัดสถานที่ เงื่อนไข สภาพแวดล้อมให้พร้อม (Arrange the Worksite)

Part 4 : ปัญหาของการสอนงาน OJT
O – จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับการสอนงานแบบ OJT
O – Generation (XYZ)กับการเรียนรู้งาน
O – แนวทางการแก้ไขปัญหาการสอนงานOJT

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติจริงแบบ Scenario กิจกรรมกลุ่มย่อย (SGA)
– บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาดSME
– หัวหน้างาน/หัวหน้าทีม
– พี่เลี้ยงพนักงานใหม่
– ผู้สอนงาน OJT

วิทยากร :
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล
พี่เลี้ยงหัวหน้างานโปรแกรมพัฒนาบุคลากรตามโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเครือธนาคารกรุงไทย /ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษํท ซิมโฟนี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรม เซนต์เจมส์ – ถ.สุขุมวิท ซ.26 ===

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)

สำรองที่นั่ง/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสุธาสินี (อ้น)
โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 ไลน์ไอดี ptccontact
อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

01/19/2019

ราคา

3600

Spread the love