เทคนิคการจัดทำเส้นทางฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

เทคนิคการจัดทำเส้นทางฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

รายละเอียด

องค์กรทั้งหลายต่างให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเส้นทางการเติบโตในอาชีพของแต่ละสายวิชาชีพ เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development Roadmap) จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern HR Tools) ที่นิยมจัดทำกัน โดยเฉพาะในองค์กรที่จัดทำระบบสมรรถนะ (Competency) ก็จะจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรบนฐานสมรรถนะ (Competency-based Training Roadmap) เชื่อมโยงเขากับแนวทางการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan-IDP) อันจะทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน มีขวัญกำลังใจและพร้อมสำหรับการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นกำลังสำคัญต่อองค์กรในที่สุด.

หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) :
=> เครื่องมือของการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ (Modern HRD Tools) ที่องค์กรชั้นนำนิยมใช้
=> ทบทวนความรู้พื้นฐานเรื่อง Competency
=> Training & Development Road Map คืออะไร.ฦช? และมีความจําเป็นต่อองค์กรอย่างไร
=> ขั้นตอนการจัดทํา Training & Development Road Map ตาม Competency อย่างละเอียด
=> Workshop : จัดทำTraining & Development Road Map
=> ปัญหาการทํา Training Road Map และแนวทางแก้ไข
=> การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP)
=> Workshop : การเขียนแผน IDP
=> การประเมินและติดตามผลIDP – Workshop + s
=> สรุป เรื่องการจัดทำTraining Roadmap & IDP และการนำไปใช้งานจริง

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการและทีม HR/HRHP
– ผู้จัดการทุกสายงาน
– Training Academy Team

วิทยากร :
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล พี่เลี้ยงหัวหน้างานโปรแกรมพัฒนาบุคลากรตามโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเครือธนาคารกรุงไทย /ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษํท ซิมโฟนี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

=== จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท – ถ.สุขุมวิท ซ.6 ===

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)

หมายเหตุ :
1) ราคาค่าอบรม/สัมมนารวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อม Certificate of Learning
2) กรุณาชำระค่าบริการฝึกอบรม/สัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
3) กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มิฉะนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 30% ของอัตราค่าบริการ

สำรองที่นั่งได้ที่ :
คุณสุธาสินี (อ้น) / โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี ptccontact
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

01/31/2019

ราคา

3600

Spread the love