การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

รายละเอียด

การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้ หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)
• เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
• เพื่อให้เข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) :
+ ทบทวนแนวคิด Daily Management
+ องค์ประกอบของ Daily Management
+ บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
+ แนวคิดในการบริหารงานประจำวัน ของหัวหน้างานที่ดี
+ เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน
+ เทคนิคการควบคุมติดตามงาน
+ เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
+ เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน
+ Workshop : กรณีศึกษาของโรงงาน
+ สรุป และถาม ตอบ

วิทยากร :
อาจารย์ บรรพต เทพฤทธิ์
o ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Master’s Degree of Industrial Engineering (M.IE.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University o ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) Bachelor’s degree of Industrial Technology in Production Technology สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
ประสบการณ์ทำงานตรงในตำแหน่ง Plant Manager

=== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท – ถ.สุขุมวิท ซ.6 ===

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)

หมายเหตุ :
1) ราคาค่าอบรม/สัมมนารวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อม Certificate of Learning
2) กรุณาชำระค่าบริการฝึกอบรม/สัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
3) กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มิฉะนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 30% ของอัตราค่าบริการ

สำรองที่นั่งได้ที่ :
คุณสุธาสินี (อ้น) / โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี ptccontact
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

01/26/2019

ราคา

3600

การติดต่อ

คุณสุธาสินี (อ้น) โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 ไลน์ไอดี ptccontact

Email

ptccontactt@gmail.com

Spread the love