หลักสูตร การเสริมสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ (14/2/62)

หลักสูตร First Aid CPR and AED การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ อบรมวันที่ 27 ก.พ. 62 

หลักสูตร การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) อบรมวันที่ 20 ก.พ. 62

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Anlysis Workshop) (23/2/62)

ยอดนิยม เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (8 ก.พ. 62) อ.สุกิจ

หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจให้ปัง ในยุค 4.0

New หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจให้ปัง ในยุค 4.0 (13 ก.พ. 62)
ราคา 3900 บาท

การเขียนแผนธุรกิจให้ปัง ในยุค 4.0

หลักการและเหตุผล

ที่มาของหลักสูตร

แผนธุรกิจ (BUSINESS PLAN) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ แผนเหล่านี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในแนวคิดการทำธุรกิจ เรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินที่จะมีการพัฒนาผู้ประกอบการสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

อนึ่งในการเขียนแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เมื่อเขียนแผนธุรกิจเสร็จ แผนดังกล่าวจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับธนาคารและสถาบันการเงิน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ ให้มีความรู้สึกว่าผู้ประกอบการธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างหลักเกณฑ์และขั้นตอน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการเขียนแผนธุรกิจ

หัวข้อเนื้อหาการบรรยาย

การเขียนแผนธุรกิจ

– เริ่มต้นการคิดธุรกิจ

– ตัวอย่างแนวคิดและธุรกิจ

– แนวคิด VALIDATED LEARNING

– การคิดแบบ LEAN

– MVP

– LEAN BUSINESS DESIGN

-THE BUSINESS MODEL CANVAS

– HOW?

– WHAT ?

– WHO ?

– MONEY ?

-WORK SHOP การเขียนแผนธุรกิจ BMC

-สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนที่จูงใจ (9/2/62)

เจาะลึก การลดคน การเลิกจ้าง การจ้างคนใหม่ ให้ได้ผลงานคุ้มค่าอย่างมืออาชีพ (13/2/62)

หลักสูตร OKRS: OBJECTIVES AND KEY RESULTS กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์การ (22/3/62)

เทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) อย่างมีประสิทธิผล