หลักสูตร Finance for Non-Finance

รายละเอียด

หัวข้อการอบรม
1. เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (Business Model Canvas)
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. จริยธรรมทางธุรกิจ
4. วงจรการบัญชี
5. เรียนรู้งบการเงินแต่ละประเภท
6. การจัดการแหล่งเงินทุน
7. โครงสร้างของเงินทุน
8. ประเภทของงบการเงิน
9. การวิเคราะห์อัตราส่วนของการเงิน Ratio
 สภาพคล่อง (Liquidity)
 ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)
 การบริหารหนี้สิน (Debt Management)
 ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)
 ประเมินผลทางธุรกิจ (Market Value)
10. การวิเคราะห์งบในแนวดิ่ง และแนวนอน
11. การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในโครงการ
12. การใช้เครื่องมือการบริหาร และ การประเมินผล (Value Chain , Target Costing , Balance Scorecard)

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และการอภิปรายกลุ่ม

พิเศษ++ สมัครเข้าอบรมครบ 4 ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

วันที่

03/12/2019

ราคา

3900

Spread the love