หลักการและเหตุผล

การสัมภาษณ์ยังคงเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากรที่สำคัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มักอาศัยประสบการณ์เฉพาะตนในการสัมภาษณ์ แต่สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยทำให้เสียโอกาสที่จะได้ผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม หรือบางครั้งไม่สามารถแยกแยะระหว่างผู้ที่มีความรู้ความสามารถกับผู้ที่เตรียมตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์มาอย่างดี
เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency นี้จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ได้คัดเลือกผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการขององค์กร

หัวข้อการอบรมสัมมนา
1. ความหมายและความสำคัญแบบต่างๆ ของ Competency
2. การประยุกต์ใช้ Competency ในงานบริหารงานบุคคล (HRM & HRD)
3. ความสำคัญและการเตรียมการสัมภาษณ์
4. เทคนิคการถามสัมภาษณ์แบบสืบค้น Competency ด้วย STAR และการให้คะแนน
5. การสรุปตัดสินใจในภาพรวม

วิทยากร อาจารย์ไพบูลย์ คุเณนทราศัย
ความชำนาญ : การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์, การจัดการผลปฏิบัติงาน, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การควบรวมกิจการ, การพัฒนาองค์กร, การจัดการโดย Balance Scored Card, Competency Based Management, การพัฒนาคุณภาพงาน, การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

พิเศษ++ สมัครเข้าอบรมครบ 3 ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 3,200 บาท

วันที่

01/18/2019

ราคา

3900

Spread the love