หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management Style)

รายละเอียด

หัวข้อการอบรมสัมมนา

1. อะไรคือที่มาทำให้เกิดความขัดแย้ง
2. ทำความเข้าใจกับความขัดแย้ง
3. ประโยชน์ของความขัดแย้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแนวคิด
4. การวิเคราะห์และประเมินความขัดแย้งให้ถูกต้องและชัดเจน
5. สมมติฐานเบื้องต้นในการจัดการความขัดแย้งโดยภาพรวม
6. การจัดการอารมณ์และความโกรธที่มีต่อผู้อื่น
7. หลักการทั่วไปในการแก้ไขความขัดแย้ง
8. Workshop : วิเคราะห์การแก้ไขความขัดแย้ง
9. การเอาชนะความขัดแย้งด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
10. วิธีการลดหรือแก้ไขความขัดแย้ง – รูปแบบและกลยุทธ์
11. การจัดการความขัดแย้งระหว่างคุณกับคนอื่น
12. การจัดการความขัดแย้งของคนอื่น
13. การจัดการความขัดแย้งในทีมงาน
14. การบริหารความขัดแย้งแบบ Conflict Management Style
15. วิเคราะห์สถานการณ์จริงกับ Conflict Management Style
16. Workshop : Conflict Management Style – Case

รูปแบบการอบรม
• การบรรยาย
• กรณีศึกษา (Case Study)
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)
• สรุป คำถาม และ คำตอบ

วันที่

02/15/2019

ราคา

3900

Spread the love