การประกอบอาหารตะวันตก – อาหารไทย 5 เดือน รุ่นที่ 1/2562
หลักสูตรระยะสั้นคุณภาพของ Dusit Thani College ปรับปรุงใหม่ให้เนื้อหาเข้มข้นกว่าเดิม เตรียมความพร้อมให้คุณสามารถทำงานกับเรือสำราญ โรงแรม และภัตตาคารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ และเพื่อรายได้และโอกาสก้าวหน้าที่ดีกว่า สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำแต่ละสาขาวิชา อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างละเอียดที่ Dusit Thani College 2 พร้อมฝึกทำงานจริงในครัวของโรงแรมระดับมาตรฐานอีก 3 เดือน
สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้
– หลักการประกอบอาหารตะวันตก และอาหารไทย
– ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
– การแกะสลักผัก และผลไม้
– การสุขาภิบาล และความปลอดภัยในการทำงาน
– การวางแผนจัดรายการอาหารและการควบคุมต้นทุน
– การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารเมนูเด่นกว่า 60 รายการ
– การฝึกปฏิบัติ 3 เดือนในโรงแรมระดับมาตรฐาน
เกณฑ์การมอบใบประกาศนียบัตรของ Dusit Thani College
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และชั่วโมงการฝึกงานครบตามที่ Dusit Thani College กำหนดเท่านั้น

กำหนดการอบรม
ปฐมนิเทศ 21 ธันวาคม 2561
ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เวลา 8.30 – 13.30 น.
1.อบรมแบบที่ 1
เรียนที่ Dusit Thani College พร้อมฝึกปฏิบัติงาน
– อบรมในวันที่ 21 มกราคม – 16 มิถุนายน 2562
อบรมภาคทฤษฏี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน ที่ Dusit Thani College 5 วัน/สัปดาห์ ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. และฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือนในโรงแรม ระดับมาตรฐาน 6 วัน/สัปดาห์ วันละ 8-9 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียม 59,900 บาท (ราคารวมอุปกรณ์ครัว 1 ชุด และชุดเชฟ 2 ชุด)
2.อบรมแบบที่2
เรียนที่ Dusit Thani College เท่านั้น
– อบรมในวันที่ 21 มกราคม – 10 มีนาคม 2562
อบรมภาคทฤษฎี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน ที่ Dusit Thani College 5 วัน/สัปดาห์ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.
ค่าธรรมเนียม 56,900 บาท (ราคารวมอุปกรณ์ครัว 1 ชุด และชุดเชฟ 2 ชุด)

อบรมแบบที่ 1 เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมฝึกปฏิบัติงาน
อบรมภาคทฤษฏี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ( 5 วัน/สัปดาห์ )
และฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือนในโรงแรม ระดับมาตราฐาน 6วัน/สัปดาห์ วันละ 8-9 ชั่วโมง
**เริ่มเรียน** วันที่ 21 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562
ค่าอบรม 59,900 บาท (ค่าอบรมรวม ชุดเชฟ / อุปกรณ์ครัว / ตำราเรียน / วัตถุดิบ / ค่าดำเนินการติดต่อสถานที่ฝึกงาน )

อบรมแบบที่ 2 เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานีเท่านั้น
อบรมภาคทฤษฏี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ( 5 วัน/สัปดาห์ )
**เริ่มเรียน** วันที่ 21 มกราคม – 17 มีนาคม 2562
ค่าอบรม 56,900 บาท (ค่าอบรมรวม ชุดเชฟ / อุปกรณ์ครัว / ตำราเรียน / วัตถุดิบ )

วันที่

01/21/2019

ราคา

59900

Spread the love