การเงินและการบัญชีสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

การเงินและการบัญชีสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท FINANCIAL ACCOUTING FOR HOTELS AND RESORTS ระบบบัญชีในธุรกิจโรงแรมมีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากเป็นธุรกิจให้บริการที่เปิดดำเนินการตลอดเวลา และมีจุดให้บริการซึ่งเรียกว่าศูนย์ทำกำไร หลายแผนก ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านห้องพัก การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม การบริการด้านห้องประชุมและจัดเลี้ยง เป็นต้น ระบบบริหารงานบัญชีของโรงแรมจึงต้องมีประสิทธิภาพ ทั้งทักษะพื้นฐานในการคำนวณต้นทุนการผลิตและการใช้บริการตามจำนวน / ปริมาณและขนาดที่กำหนดความสามารถในการแบ่งแยกประเภทบัญชี การคำนวณหาจุดคุ้มทุนจากเอกสารบัญชีเพื่อคำนวณหาประสิทธิภาพ การสร้างรายได้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของศูนย์ทำกำไร และค่าใช้จ่ายของศูนย์ไม่ทำกำไร ตลอดจนการวางแผนระบบการเงิน การควบคุมระบบที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การทำความเข้าใจที่เกี่ยวกับหลักการสำคัญต่างๆ ของระบบบัญชีและการเงินของธุรกิจโรงแรมจะเป็นรากฐานสำคัญยิ่งที่นำไปสู่การบริหารรายได้ในธุรกิจโรงแรมได้อย่างมั่นคง และเพื่อให้หัวหน้างานแผนกบัญชี ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการได้ปรับพื้นฐานและเห็นถึงภาพรวมด้านธุรกิจการเงิน และการบัญชีได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื้อหาหลักสูตร – เทคนิคการทำงบดุลประเภทต่างๆ – การทำบัญชีรายได้ ประเภทบัญชีรายได้รวม และบัญชีค่าใช้จ่าย – การทำบัญชีเงินสดรายวันด้านการลงทุน ระบบปฏิบัติการ – การบริหารต้นทุน – งบประมาณ – กรณีศึกษาในส่วนฟังก์ชั่นต่างๆ ของงานโรงแรม วันที่ 01/26/2019 ราคา 9900

หลักสูตร Finance for Non-Finance

หลักสูตร Finance for Non-Finance รายละเอียด หัวข้อการอบรม 1. เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (Business Model Canvas) 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. จริยธรรมทางธุรกิจ 4. วงจรการบัญชี 5. เรียนรู้งบการเงินแต่ละประเภท 6. การจัดการแหล่งเงินทุน 7. โครงสร้างของเงินทุน 8. ประเภทของงบการเงิน 9. การวิเคราะห์อัตราส่วนของการเงิน Ratio  สภาพคล่อง (Liquidity)  ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)  การบริหารหนี้สิน (Debt Management)  ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)  ประเมินผลทางธุรกิจ (Market Value) 10. การวิเคราะห์งบในแนวดิ่ง และแนวนอน 11. การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในโครงการ 12. การใช้เครื่องมือการบริหาร และ […]

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management Style)

หลักสูตร การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency : Competency Based Interview

การประกอบอาหารตะวันตก – อาหารไทย 5 เดือน รุ่นที่ 1/2562*

การประกอบอาหารตะวันตก – อาหารไทย 5 เดือน รุ่นที่ 1/2562 หลักสูตรระยะสั้นคุณภาพของ Dusit Thani College ปรับปรุงใหม่ให้เนื้อหาเข้มข้นกว่าเดิม เตรียมความพร้อมให้คุณสามารถทำงานกับเรือสำราญ โรงแรม และภัตตาคารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ และเพื่อรายได้และโอกาสก้าวหน้าที่ดีกว่า สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำแต่ละสาขาวิชา อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างละเอียดที่ Dusit Thani College 2 พร้อมฝึกทำงานจริงในครัวของโรงแรมระดับมาตรฐานอีก 3 เดือน สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้ – หลักการประกอบอาหารตะวันตก และอาหารไทย – ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร – การแกะสลักผัก และผลไม้ – การสุขาภิบาล และความปลอดภัยในการทำงาน – การวางแผนจัดรายการอาหารและการควบคุมต้นทุน – การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารเมนูเด่นกว่า 60 รายการ – การฝึกปฏิบัติ 3 เดือนในโรงแรมระดับมาตรฐาน เกณฑ์การมอบใบประกาศนียบัตรของ Dusit Thani College ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และชั่วโมงการฝึกงานครบตามที่ Dusit […]

วิธีการจัดการและดูแลหม้อไอน้ำไม่ยากอย่างที่คิด (Boiler)

KCE ขอเชิญท่านที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี!! ในหลักสูตร “วิธีการจัดการและดูแลหม้อไอน้ำไม่ยากอย่างที่คิด” บรรยายโดย คุณพงค์นรินทร์ หาญศีลวัต ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมเรื่องการซ่อมบำรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆมากกว่า 35 ปี หัวข้ออบรม 1) หลักการพื้นฐานของการถ่ายเถความร้อนของหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ 2) หลักการพื้นฐานของหม้อไอน้ำ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ 4) การทำงานกับหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ วันที่ 12/12/2018

คอร์สการอบรมหลักสูตรมินิ-วิศวกรรม

โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดอบรม 4 หลักสูตร รุ่นที่ 15 ประจำปี 2562 ในวันที่ 9 มี.ค. – 19 พ.ค 2562 ( เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.) – หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา (Mini-CE) – หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า (Mini-EE) – หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมพลังงาน (Mini-EN) – หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมเครื่องกล (Mini-ME) สำหรับ : บุคคลทั่วไปที่สนใจงานก่อสร้าง/ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ / พลังงาน และเครื่องกล ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือผู้ที่ต้องการประสานงาน ทำงานเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้าฯ พลังงานและเครื่องกล การรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่ง e-mail มาที่ mini.eng_training@hotmail.com ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG) โทร. […]

การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการตลาด (Big Data analytic for marketing)

หัวข้อ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการตลาด (Big Data analytic for marketing) วันอบรม จันทร์ 24 ธ.ค.61 ระยะเวลา 1 วัน สถานที่ The Connecion (อาคารเดอะคอนเนคชั่น) ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีลาดพร้าว หัวข้อบรรยาย – Big Data คืออะไร – Big Data จะนำมาปรับใช้กับการตลาดอย่างไร – การออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการใช้งาน Big data – การนำฐานข้อมูลเดิม (Database) ที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ – การออกแบบ (Design) ช่องทางการนำข้อมูลใหม่มาใช้ประโยชน์ – เครื่องมือสำหรับการทำโครงการ Big data – บุคลากรสำหรับทาโครงการ Big data – ความเชื่อมโยงระหว่าง Big Data , […]

Problem Solving and Decision Making

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน) – ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 19 ธันวาคม 2561 09.00 – 16.00 น. ** โรงแรม โกลด์ออร์คิด กรุงเทพ ถนนสุทธิสาร วิภาวดี กรุงเทพฯ *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หลักการและเหตุผล บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากให้เราได้ไม่น้อย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และ การทำธุรกิจ […]