เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย
ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และทีมงานไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว
ผู้นำที่ดี ต้องสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร / ทีมงานได้ , รู้ทิศทางที่จะนำทีมงานไปสู่ เป้าหมาย และสามารถกระตุ้นจูงใจสมาชิกในทีมงานให้ร่วมพลังกันสร้างผลงานให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

เนื้อหาหลักสูตร
1. ภาวะผู้นำ กับ ความสำเร็จของการทำงานร่วมกัน
๏ เป้าหมายของการพัฒนาภาวะผู้นำ
๏ บทบาทของผู้นำในกระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กร
2. ภาวะการนำของหัวหน้าหน่วยงาน
๏ ตัวชี้วัดภาวะการนำของหัวหน้า
๏ ระดับความเป็นผู้นำ และพลังการชี้นำ
3. ตรวจสอบ ประเมินความพร้อมของการเป็นผู้นำ
4. คุณสมบัติของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
๏ สไตล์การเป็นผู้นำแบบต่างๆ
๏ ลักษณะของผู้นำที่ “SMART”
๏ คุณสมบัติของผู้นำในยุคปัจจุบัน
VISION… DIRECTION… MOTIVATION
5. ภาวะผู้นำ กับการจัดการกับความขัดแย้ง
๏ การวินิจฉัยความขัดแย้ง
๏ วิธีจัดการกับความขัดแย้ง
๏ แบบแผนการบริหารความขัดแย้ง ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
6. ภาวะผู้นำในการพัฒนาการทำงานเป็นทีม
๏ ทำอย่างไรจึงได้ความร่วมมือจากทีมงาน
๏ เทคนิคการจัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา
7. การสื่อสารของผู้นำเพื่อสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการนำคน

วันอบรม วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท ( บวก VAT 7% = 3,745 บาท)
ราคาสมาชิก 3,000 บาท (บวก VAT 7% = 3,210 บาท

Spread the love