เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน ให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการปรับปรุงวิธีการทำงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด แต่บางองค์กรยังประสบกับปัญหาในเรื่องของปฏิบัติงานของพนักงานที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรได้กำหนดไว้ อาจเนื่องมาจากไม่เข้าใจถึงหลักการทำงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง พนักงานมีอคติต่องานที่ทำ มีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในทีมภายในองค์กร หรือภายในแผนก

วัตถุประสงค์
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพงานในองค์กร
สามารถทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พนักงานมีการปรับปรุงวิธีการทำงานทีดีอย่างต่อเนื่อง
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงาน
ทัศนคติต่อการปรับปรุงการทำงาน
คุณสมบัติของคนที่พร้อมในการปรับปรุงการทำงาน… พนักงาน และ หัวหน้า
ความหมายและความรับผิดชอบต่องาน
ประเภทของงานที่รับผิดชอบ
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ความสำคัญของการปรับปรุงวิธีการทำงาน
หลักการปรับปรุงวิธีกระบวนการทำงาน
ปัจจัยทีทำให้การปรับปรุงการทำงานประสบความสำเร็จ
แนวทางและ เทคนิคในการปรับปรุงงาน และการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงวิธีการทำงานด้วย PDCA
การนำ KPI มาใช้และปฏิบัติตาม เพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
หลักในการเรียนรู้และการยอมรับเพื่อการปรับปรุงงาน
การนำแนวทางการปรับปรุงงานสู่การปฏิบัติ
ปัญหาเมื่อนำการปรับปรุงงานมาใช้ และแนวทางในการแก้ไข …. การใช้เวลา , การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]