สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจของลูกค้า

รายละเอียด

วัตถุประสงค์
 ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้
 ผู้เข้าอบรมสามารถทำแผนกลยุทธ์แบรนดิ้งและฟื้นฟูแบรนด์ได้
 ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกลยุทธ์แบรนดิ้งได้อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว

สำหรับ 1.ผู้บริหาร, นักการตลาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด/สื่อสารองค์กร
2. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์ขององค์กร สินค้าหรือบริการให้แข็งแกร่ง
3. ผู้ที่ต้องการรีแบรนดิ้ง (Re-branding)
เนื้อหาหลักสูตร
 วิเคราะห์ธุรกิจและแบรนด์
 ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนดิ้ง
 นิยามและวัตถุประสงค์สำหรับแบรนด์ของคุณ
 สถาปัตยกรรมของแบรนด์ /ตัวแบบบุคลิกของแบรนด์
 กลยุทธ์แบรนดิ้งด้วยการกำหนดประสบการณ์และเรื่องราว
 จับแบรนด์แต่งตัวและอัตลักษณ์ของแบรนด์
 ส่วนแบ่งในจิตใจของแบรนด์คุณ
 เมื่อต้องชุบชีวิตแบรนด์ (Rebrand)
 เมื่อแบรนด์ก้าวเดินผิดไปจากความคาดหมาย
 แบรนดิ้งข้ามยุคสมัย
 หาสาวกให้แบรนด์
 แบรนด์ที่ไม่มีวันตาย

Workshop : ร่างรายละเอียดเพื่อประกอบเป็นกลยุทธ์แบรนดิ้งเพื่อนำไปใช้กับองค์กรของท่าน

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]