การตลาดที่ๆด้ผลในยุค 4.0

รายละเอียด

ด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค จนก้าวไปถึงจุดที่เกิดการพลิกผันในช่องทางการจัดจำหน่ายและสื่อในหลายๆ ด้าน การใช้สื่อยุคใหม่ และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กรไปแล้ว
ดังนั้นองค์กรจึงต้องไม่เพียงแค่เตรียมความพร้อม แต่ต้องเร่งดำเนินการวางแผน และลงมือปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุค 4.0 ในทันที

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้เตรียมแผนธุรกิจดิจิตอลของตัวเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษากาทำความเข้าใจโมเดลธุรกิจยุค 4.0 ในรูปแบบต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน และดำเนินการการตลาด 4.0 ทั้งการสื่อสารและการจัดจำหน่ายได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรม
ทำความเข้าใจยุค 4.0
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption) 4.0 และผลกระทบ
พฤติกรรมการรับสื่อของคนยุค 4.0
โมเดลธุรกิจ 4.0 ปลาใหญ่กินปลาเล็กอยู่ แต่ปลาใหญ่เร็วๆ กินปลาใหญ่ช้าๆ ได้
Digital transformation ในการสื่อสารและการจัดจำหน่ายยุค 4.0
Mobile App, Digital service และช่องทางการสื่อสารการตลาด Digital
หลักการในการทำการตลาดในยุค 4.0 ที่ถูกต้องและไม่สูญเปล่า

รายละเอียดกิจกรรม
1. กรณีศึกษาการใช้สื่อในยุค 4.0
2. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจใหม่ในยุค 4.0 ทำความรู้จักทั้งในฐานะธุรกิจ และลูกค้า

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]