การคิดเชิงกลยุทธ์ : Strategic Thinking

รายละเอียด

  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ การกำหนดทางเลือก การบริหารจัดการ การพลิกแพลงปรับตัวไปตามสถานการณ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบทั้งหมดที่รวมกันเป็นการคิดเชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการนำองค์กรสู่เป้าหมายในระยะยาว
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคและการใช้งานเครื่องมือและหลักคิดด้านการคิดเชิงกลยุทธ์

เนื้อหาหลักสูตร
 เข้าใจความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ กับพันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ฯลฯ
 ปรัชญาการคิดแบบองค์รวม (Holistic approach) กับการบริหารเชิงกลยุทธ์
 การคิดเชิงกลยุทธ์ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
 การสร้างทัศนภาพ (Scenario generation)
 การสร้างโมเดลความคิด (Mental model)
 การพัฒนา Core competency ขององค์กร
 สถานการณ์เปลี่ยนแปลง-กลยุทธ์พลิกแพลง
 คิดเชิงกลยุทธ์จากการคิดนอกกรอบสู่การปิดกรอบ
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนคู่ขนาน
 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่พบบ่อยๆ
 กรณีศึกษาความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ขององค์กรชั้นนำ

รายละเอียดกิจกรรม
อบรมด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และเครื่องมือ แล้วนำเสนอด้วยกรณีศึกษาความสำเร็จด้านกลยุทธ์ขององค์กรในระดับนานาชาติ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท