การขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

รายละเอียด

ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่พนักฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ง การขับรถที่ถูกต้อง การบรรจุ การปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ป้ายสัญญาลักษณ์ต่างๆ รวมถึงสินค้าที่เป็นอันตรายรายแต่ละประเภท ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าสำคัญมากต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสากล
หลักสูตร “การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี…มีประสิทธิภาพ” จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่จะช่วยให้พนักงานฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่ง มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถให้เกิดผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และยังช่วยให้พนังงานขับรถได้ทราบถึงขึ้นตอนและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

เนื้อหาหลักสูตร
ความสำคัญของการขนส่งและความหมายของวัตถุอันตราย
ประเภทของสินค้าอันตราย
กำหนดชื่อสินอันตราย ตามกำหนดของ UN
ความหมายของการติดป้ายสินค้า และการติดป้ายที่รถ ฉลาก เครื่องหมายที่รถ
เอกสารที่ต้องมีไว้ประจำรถ
รูปแบบ / เงื่อนไขในการขนส่งตาม ADR
การเตรียมกาก่อนการขนส่ง
ข้อกำหนดการขนถ่ายสินค้าอันตราย
การปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับเหตุฉุกเฉิน
ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถขนส่งสินค้าอันตราย
เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับรถบรรทุกอันตราย
ลักษณะความเป็นอันตรายของสินค้าแต่ละประเภท
ตัวอย่างการรายงานอุบัติเหตุ
จิตใต้สำนักการทำงาน กับความปลอดภัย
การป้องการอุบัติเหตุในการขนส่ง
กริยามารยาทในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า