หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO

รายละเอียด

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO
อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร / ที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001&14001

Promotion!! พิเศษ สมัครเข้าอบรมครบ 4 ท่าน / ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)
1. รู้เข้าใจวัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้แบบผสมผสานได้
2. สามารถนำเครื่องมือ HO-REN-SO มาปรับและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการอบรม
• การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง , Workshop , ถาม-ตอบ

หัวข้อสัมมนา
Module # 1 วัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น
• เรียนรู้วัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น
• เสริมทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
• คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานแบบผสมผสานไทย-ญีปุ่น
Module # 2 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามหลัก HO REN SO
• แนวคิดเกี่ยวกับ HORENSO
• หลักการทำงานแบบ HO REN SO
• เทคนิคการรายงาน (HO)
• เทคนิคการประสานงาน (REN)
• เทคนิคการปรึกษา (SO)

ติดต่อสำรองที่นั่งเพิ่มเติมได้ที่
คุณอิศราภรณ์ (พลอย) โทร: 089 773 7091

วันที่

12/03/2018

ราคา

350

Spread the love