หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

(Project Feasibility Analysis)

รายละเอียด

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
(Project Feasibility Analysis)

Promotion!! พิเศษ สมัครเข้าอบรมครบ 4 ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
1. ได้เข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis
2. ได้เข้าใจขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis
3. ได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

หัวข้อการอบรม

1. หลักการ ความสำคัญและการเลือกโครงการ
2. ที่มาของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
3. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
– ความเหมาะสม และความเป็นไปได้
– ความคุ้มค่า
4. การวัดความคุ้มค่าของโครงการ
– ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้ (เชิงปริมาณ)
– ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (เชิงประสิทธิภาพ)
5. การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
– ด้านคุณภาพ
– ด้านการลงทุน
– ด้านกลยุทธ์และเทคนิค
– ด้านทรัพยากรและการปฏิบัติการ
– ด้านเวลา
6. การเขียนรายงานการขออนุมัติโครงการ
7. เทคนิคการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

Assignment:
เตรียมโครงการล่วงหน้าของแต่ละกลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เขียนรายงานและนำเสนอรายงานการขออนุมัติโครงการในวันฝึกอบรม

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่
คุณอิศราภรณ์ (พลอย) โทร: 089 773 7091

วันที่

12/14/2018

ราคา

3900

Spread the love