ทักษะและเทคนิคการใช้ โดย Excel & PIVOT เพื่องานขาย วิเคราะห์ตลาด และการนำเสนอ

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ :
ทำความเข้าใจกับหลักการของการใช้ Excel & Pivot ในงานขาย
พัฒนาทักษะของการสร้างฐานข้อมูลโดยExcel ในงานขาย
พัฒนากลยุทธ์และยุทธศาสตร์เพื่อการขายที่มีประสิทธิภาพ
การนำเสนอที่น่าสนใจและตรงประเด็นโดย Pivot ในงานขาย

บทนำ
ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การมีทักษะในการใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในการวิเคราะห์กลยุทธ์และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบข้อมูลงานขาย จะช่วยให้การทำงานของด้านการขายและการตลาดดีขึ้นในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ การพัฒนาทักษะการใช้ฐานข้อมูลโดย Excel ง่ายๆ และวิเคราะห์โดย Pivot จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลภายในองค์กรและกับผู้ที่ทำธุรกิจด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยให้พัฒนาทักษะในการใช้ฐานข้อมูล Excel และวิเคราะห์โดย Pivot เพื่อนำมากำหนดแผนงานด้านการขายการตลาด
คอรส์สัมมนาเชิงปฎิบัติการนี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการใช้ฐานข้อมูลExcel อย่างง่าย และวิเคราะห์โดย Pivot เพื่อการดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้หลักการ การนำเสนอและตัวอย่างในแผนงานการขาย การตลาด
ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้ฐานข้อมูลExcel อย่างง่าย และวิเคราะห์โดย Pivot เพื่อการจัดการงานขายของตนได้ดียิ่งขึ้น
หัวข้อในการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ
• ทำความเข้าใจกับหลักการของการใช้ Excel & Pivot ในงานขาย
• ทักษะของการสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
• กลยุทธ์และยุทธศาสตร์เพื่อการขายที่มีประสิทธิภาพ
• การนำเสนอที่น่าสนใจและตรงประเด็นโดย Pivot ในงานขาย
• ขั้นตอนในการจัดทำฐานข้อมูลและการวิเคราะห์
• เทคนิคในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะ

ราคา
ราคา 2,900 บาท ( ราคานี้ไม่รวม แวต) / พิเศษ สำรองที่นั่งและชำระเงินภายในวันที่ 10 ธ.ค. 61 ลดเหลือท่านละ 2,700 (ไม่รวมแวต) / จองอบรมครบ 4 ท่าน รับสิทธิ์ฟรีสำหรับ ท่านที่ 5 !!!!!

วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30-12.30
COLAB
ชั้น 2 อาคาร ลิเบอร์ตี้สแควร์
287 ถนน สีลม บางรัก
กทม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด , ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องใช้ฐานข้อมูล Excel และวิเคราะห์โดย Pivot ในการดำเนินงาน , ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, Supervisor, Manager, เจ้าของกิจการที่ต้องใช้ฐานข้อมูล Excel และวิเคราะห์โดย Pivot ในการดำเนินงานและผู้สนใจเข้ารับการอบรม

Keyword
ฐานข้อมูล Excel Pivot การขาย การตลาด การนำเสนอ

วิทยากร
ดร.กฤษดา นุรักษ์เข
มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดมากกว่า 20 ปี และเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัทฯข้ามชาติชั้นนำต่างๆ
การศึกษา

•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.Candidate)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•Mini Master of Creative Digital Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•Strategic HR Development Certificate จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

อดีตผู้บริหารบริษัทฯข้ามชาติชั้นนำต่างๆอาทิ
• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie Brand ) บจก.ไทยกูลิโกะ
• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand ) บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (กิมจั๊ว)
• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk) บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)
• ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง
• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
• นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย
• นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ : Executive Capability Development Center ( EXCAD Center Co.Ltd.)
• ทนายความ สำนักงานกฤษดาทนายความ
• วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อ Modern Trade & Traditional Trade Management , Presentation Skill , Sales Negotiation, Sales Leadership , Trade Marketing Development and Marketing , HR and Competency Development

วันที่

12/19/2018

ราคา

2900

Spread the love