ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

รายละเอียด

ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
Business communication skills and Excellence relationships with customer and colleagues.
หลักสูตรนี้จะจัดให้มีการฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นในที่ทำงานโดยใช้การสื่อสารที่ถูกต้อง กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการสื่อสารด้วยวาจากับผู้อื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ขายสินค้าและการบริการแก่ผู้อื่นเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการการสื่อสารระหว่างทีมและองค์กร พัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า เน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์สำหรับธุรกิจและกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันและการปรับปรุงความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยการสื่อสารกับผู้อื่น
สื่อสารข้อความของตนอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจสำหรับผู้รับสาร
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสื่อสารสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารด้วยคำพูดและไม่ใช้คำพูด
การเสริมสร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
รูปแบบและวิธีการสื่อสาร
การสื่อสารแบบทางเดียวและแบบสองทาง
กระบวนการสื่อสาร
รายละเอียดของการสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันและประสิทธิภาพในการสื่อสาร
การรับรู้และอุปสรรคในการสื่อสาร
การสื่อสารด้วยคำพูด
การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด
การฟังอย่างมีประสิทฺภาพ
การฝึกทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ

ราคา
ราคา 3,900 บาท ( ราคานี้ไม่รวม แวต) / พิเศษ สำรองที่นั่งและชำระเงินภายในวันที่ 15/12/61 ลดเหลือท่านละ 3,500 (ไม่รวมแวต ) / จองอบรมครบ 4 ท่าน รับสิทธิ์ฟรีสำหรับ ท่านที่ 5 !!!!!

วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 24 /12/61 เวลา 9.00-16.00
COLAB ชั้น 2 อาคาร ลิเบอร์ตี้สแควร์ , 287 ถนน สีลม บางรัก กทม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

บุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นในที่ทำงาน
และผู้ที่ขายสินค้า/บริการแก่ลูกค้า รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการการสื่อสารระหว่างทีมและองค์กร
Keyword
การสื่อสาร ประสิทธิภาพ การสื่อสารภายใน การติดต่อลูกค้า

วิทยากร
ดร.กฤษดา นุรักษ์เข
มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดมากกว่า 20 ปี และเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัทฯข้ามชาติชั้นนำต่างๆ

การศึกษา
•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.Candidate)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•Mini Master of Creative Digital Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•Strategic HR Development Certificate จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

อดีตผู้บริหารบริษัทฯข้ามชาติชั้นนำต่างๆอาทิ
• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie Brand ) บจก.ไทยกูลิโกะ
• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand ) บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (กิมจั๊ว)
• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk) บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)
• ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง
• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
• นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย
• นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ : Executive Capability Development Center ( EXCAD Center Co.Ltd.)
• ทนายความ สำนักงานกฤษดาทนายความ
• วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อ Modern Trade & Traditional Trade Management , Presentation Skill , Sales Negotiation, Sales Leadership , Trade Marketing Development and Marketing , HR and Competency Development

วันที่

12/24/2018

ราคา

3900

Spread the love