ฟรีสัมมนา Food Safety Management System 


(อย GMP HACCP HALAL FSSC)
“พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก”
เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพทางธุรกิจอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค อย. GMP HACCP FSSC HALAL

วัตถุประสงค์การอบรม
-เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพทางด้านอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค
-เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบ
-เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ
-เน้นการนำไปใช้จริง
-ระบบคุณภาพ อย. GMP HACCP FSSC HALAL

หัวข้ออบรมสัมมนา
– ระบบคุณภาพทางธุรกิจอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค
– อย. GMP HACCP FSSC HALAL
– ข้อกำหนดระบบ GMP HACCP FSSC
– การตรวจสอบคุณภาพภายใน -IA
– การทบทวนของฝ่ายบริหาร -MRW
– ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Need & Expectation
– การบริหารความเสี่ยง และโอกาส -RISK & OPPORTUNITY

สถานที่จัดงาน
390/2 CHAI BUILDING ถ.บางนา-ตราด กม. 27 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

วันที่

12/16/2018

Spread the love