Top 10 Work Skills for Success : 10 ทักษะการทำงานสู่ความสำเร็จ 11/61

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร
“ENTER” … เข้าสู่ 10 ทักษะที่คัดสรรแล้วว่าเป็นเคล็ดลับ เครื่องมือ และคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ที่จะนำพาให้ผู้ที่เรียนรู้ และปฏิบัติ โลดแล่นในโลกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวรุดหน้า และพัฒนาการไปอย่างไม่หยุดยั้ง

หัวข้ออบรม
1. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างต่อเนื่อง (Positive interpersonal relationship Skills)
2. ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Priority rules for dispatching jobs Skills)
3. ทักษะการวางแผนให้สอดคล้องกับสภาพและปัจจัยแวดล้อม (Comprehensive planning Skills)
4. ทักษะการตอบกลับปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้า (Progressive reporting Skills)
5. ทักษะการแก้ไขปัญหาและบริหารความขัดแย้ง (Problem solving and conflict management Skills)
6. ทักษะการตัดสินใจและเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ (Decision making tools & decision making Skills)
7. ทักษะการสรุปและนำเสนองาน (Summary of Presentation Skills)
8. ทักษะการสร้างและแสวงหาความคิดสร้างสรรค์ (Creative and innovative thinking Skills)
9. ทักษะการทำความเข้าใจในพื้นฐานและระบบงานโดยรอบที่สำคัญ เช่น งานบัญชีการเงิน ไอทีสารสนเทศ การผลิต ตลาดและขาย HR เป็นต้น (Understanding corporate functional duties Skills)
10. ทักษะในการสร้างแรงจูงใจกับตนเองและรอบข้างทั้งแนวตั้งและแนวนอน (Horizontal and vertical motivation Skills)

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
วิทยากร
อ.วุฒิชัย บุญครอง
สถานที่
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

วันที่

11/15/2018

ราคา

3745

Spread the love