เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำ​ลัง​คน รุ่นที 3 (Workforce Analysis Workshop)

รายละเอียด

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านรู้ว่า.. “งานล้นคน” หรือ “คนล้นงาน” แล้วจะทำอย่างไรจึงจะบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น!!!
..การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) เป็นภารกิจหนึ่งในการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ที่ HR จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทราบว่าองค์กรจะต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามหน้าที่งาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้างความเข้าใจในเทคนิควิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) พร้อมคำแนะนำเชิงลึกที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้จริง.!!
เปิดรุ่นที่ 3 === ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นี้ สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์ – สุขุมวิท 26 ===

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :
>> ความสำคัญและกระบวนการวางแผนกำลังคน
>> เจาะลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน
>> เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยม
>> การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)
>> เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการวิเคราะห์อัตรากำลัง
>> ฝึกเขียนขั้นตอนการไหลของงานตามตัวอย่าง
>> ฝึกเขียนแบบประมวลปริมาณงาน
>> ฝึกกำหนดเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี
>> ฝึกเขียนแบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน
>> ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์อัตรากำลังและแนวทางการแก้ไข จากประสบการณ์ของที่ปรึกษา

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

กลุ่มผู้เข้าอบรม :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการทุกสายงาน
– หัวหน้างานทุกสายงาน
– ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
– ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

อัตราค่าบริการอบรม : 3,400.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,638.-บาท /นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)

สำรองที่นั่งด่วนได้ที่ : คุณสุธาสินี
โทรศัพท์. 089-677-6047, 092-431-6631 หรือที่  ptccontactt@gmail.com
ID Line : ptccontact ID Line : ptccontact1
ดูรายเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

11/19/2018

Spread the love