หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
บทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อเจ้านายตลอดจนผู้ร่วมงานของท่านให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่
2. เพื่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. การพัฒนาตนเอง
• สิ่งที่เลขานุการควร และ ไม่ควรปฏิบัติ
• คุณสมบัติที่จำเป็นของเลขานุการยุคใหม่
• การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ
• การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ให้เกิดความประทับใจ
• การพัฒนาการสื่อสาร
• จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
• เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ

2. การพัฒนาบทบาท
• บทบาท หน้าที่ของเลขานุการที่ผู้บริหารคาดหวังและต้องการ
• การทำความเข้าใจตัวผู้บริหารและงานผู้บริหาร เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

3. การพัฒนางาน
• การวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม
• การวางแผน และการบริหารเวลา
• การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

4. การพัฒนาอาชีพ
• การพัฒนาอาชีพ – เพื่อโอกาสและความก้าวหน้า ขึ้นสู่จุดสูงสุด จากสายอาชีพ

5. Workshop: การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้า
6. สรุปคำถาม และคำตอบ

วันที่

11/05/2018

ราคา

3900

Spread the love