นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รุ่นที่ 5/2561 (Professional HRD Officer) *รุ่นสุดท้ายของปีนี้-หลักสูตร 1วัน

รายละเอียด

…ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้น ได้แก่ การที่ HRD ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.!

” หลักสูตรอบรม ที่จะช่วยปูพื่นฐานในงานพัฒนาบุคคลากร Training & Development ช่วยให้ HRD เข้าใจเทคนิค วิธีการ และแนวทางพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับองค์กร และมีประสิทธิภาพ.!!!”

= = จัดอบรมในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรม อะไรซ์ – สุขุมวิท 26 = =

หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) :
++ ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร
++ เครื่องมือและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้
++ แนวทางพัฒนาบุคลากรยุค HR 4.0 เช่น การใช้ 70 : 20 : 10 Model, Mobile Learning, Action Learning และกรณีตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
++ คุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ
++ แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนา ในเรื่อง
– การเตรียมงาน ประสานงานและคัดเลือกวิทยากร
– การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
– การเชิญวิทยากร กล่าวขอบคุณ และประเมินวิทยากร
– การกระตุ้นการนำเอาความรู้และทักษะไปใช้งาน
– การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล
++ ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :
– HRD Manager Supervisor
– HRD Officer
– ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล

ค่าบริการอบรม : 3,400.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษี 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)
พิเศษ.!! มา 3++ ท่านขึ้นไป รับส่วนลด 200.-บาทต่อท่าน.!!!

สำรองที่นั่งได้ที่ : >> คุณสุธาสินี (อ้น)
โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 อีเมลล์ : ptccotactt@gmail.com Line ID : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

12/17/2018

ราคา

3400

Spread the love