รายละเอียด

Service Attitude & Service Mind
ทัศนคติการบริการด้วยหัวใจ

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

15-16 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
*โรงแรม โกลด์ออร์คิด วิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ “บริการให้โดนใจลูกค้า” เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้าไว้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจให้บริการหรือธุรกิจขายสินค้า ลูกค้าในยุคนี้มีความต้องการมากขึ้น สินค้าในท้องตลาดก็ไม่แตกต่างกันมากนัก สิ่งที่จะเป็นอาวุธสร้างความเป็นเลิศให้ธุรกิจ คือ การบริการให้โดนใจลูกค้าแต่การบริการให้โดนใจลูกค้านั้น ต้องเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการก่อน คิดดี พูดดี ทำดี โดยเฉพาะเริ่มต้นจากลูกค้าภายในองค์กรก่อน
หลักสูตร “ทัศนคติการบริการด้วยหัวใจ (Service Attitude & Service Mind)” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีม Customer Service ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ฝึกฝนเรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าทั้งภายในและภายนอกให้มากขึ้น มีการสื่อสารประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอก ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจเพื่อสร้างความประทับใจ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการยุทธวิธีและเทคนิคด้านการบริการอย่างมืออาชีพทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 Service Attitude พระเอกตัวจริง
1. ย้อนเวลาหาที่มาของ… Service Attitude
2. Service Attitude พระเอกของงานบริการ
3. Service Attitude ที่พนักงานให้บริการ…พึงควรมี

Module 2 สร้าง DNA สายพันธุ์ใหม่ในงานบริการ
4. การสร้าง DNA ของ Service Attitude ด้วยการเรียนรู้ธรรมชาติและพฤติกรรมของลูกค้า
5. กิจกรรม การสร้าง DNA ของ Service Attitude ให้พนักงานบริการ
6. กระตุก กระตุ้น และ ปรับเปลี่ยน Service Attitude
7. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้
วันที่สอง (9.00-16.00)
Module 3 บริการด้วยหัวใจ ………….ใคร ใครก็รักคุณ
8. องค์ประกอบการบริการ
(เรียนรู้องค์ประกอบของงานบริการ เพื่อสร้างงานบริการให้ตรงใจลูกค้า-ภายในและภายนอก)
9. สุดยอดบริการให้โดนใจลูกค้า-ภายในและภายนอก เพื่อสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม
• ตัวต่อตัว
• ทางโทรศัพท์
10. ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า –รวมถึงทักษะการฟัง เน้นในเรื่องการฟังลูกค้าจบ และให้เข้าใจก่อนตอบไม่ทึกทักคำถามและตอบไปแบบผิดๆ
11. ตัวอย่างคำพูดที่ควรใช้ในการให้บริการลูกค้าภายในและภายนอก – ฝึกฝนคำพูดด้วยจริต
12. บริการกระชับมิตร สร้างความรู้สึกเพื่อนบริการเพื่อน
13. กิจกรรม “เข้าอกเข้าใจลูกค้า”- เน้นการปฏิบัติอย่างเข้าใจลูกค้า-ภายในและภายนอก
(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)
Module 4 ก้าวสู่….นักบริการมืออาชีพ
14. คุณสมบัติ บุคลิกภาพ EQ ผู้ให้บริการ – เรียนรู้เพื่อปรับปรุงตนเอง
15. เรียนรู้มารยาทและลักษณะท่าทางในการให้บริการ (Posture)
16. ปรับตัวผู้ให้บริการ บริการด้วยใจ (“Service Mind”)

วันที่

11/15/2018

ราคา

7900

Spread the love