Future of Work

รายละเอียด

วิทยากร :คุณพิชญ์พจี สายเชื้อ (โอ๊ค)
ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาองค์กรและอุตสาหกรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรรมการผู้จัดการ Weflex Consulting Co.,Ltd
อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จำกัด

คุณจะได้อะไรจากการสัมนาครั้งนี้
-แนวคิดและมุมมองของผู้นำยุคใหม่
-ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานในอนาคต
-คุณลักษณะของการเป็นผู้นำในอนาคต
-7 คุณลักษณะสำคัญของบุคลากรในองค์กร
-ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีและดิจิทอลต่อธุรกิจ
-ทักษะของบุคลากรที่องค์กรต้องการในอนาคต

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น.
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ชั้น 24 ห้องประชุม 1
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม.

วันที่

11/09/2018

Spread the love