สุดยอดนักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ (Professional Recruiter)

รายละเอียด

“การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร” ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญเนื่องจากการคัดเลือกและว่าจ้างคนที่ใช่เข้ามาร่วมงานได้ จะช่วยให้ได้คนทำงานที่สร้างผลงานเช่นที่คาดหวังได้ พร้อมกับมีแนวโน้มที่จะทำงานอย่างยาวนานเนื่องจากการมีคุณสมบัติทั้งที่เป็นความรู้ ทักษะและพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร แต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่นักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทำงานด้านนี้หลายอย่าง หลักสูตรหนึ่งวันนี้ มีคำตอบที่เพียงพอสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น “นักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ(Professional Recruiter)”

หัวข้อการเรียนรู้ :

PART 1 : กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรชั้นนำ
++ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรชั้นนำ
++ ปัญหาในงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรของท่านและแนวทางแก้ไข
Part 2 : การวิเคราะห์อัตรากำลังและบริหารกำลังคน
++ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning)
++ ความสำคัญของการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)
++ เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่นิยมใช้ในองค์กรต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)
++ การบริหารกำลังคนกรณีคนขาด (Shortage) และคนเกินกว่าความต้องการ (Surplus)
Part 3 : เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกให้ได้คนที่ “ใช่” อย่างได้ผล
++ รูปแบบการสัมภาษณ์ที่นิยมนำมาใช้เพื่อคัดเลือกบุคลากร
++ เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Interview)
++ เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ (Competency-based Interview)
++ การตั้งคำถามสัมภาษณ์และกำหนดเกณฑ์วิเคราะห์คำตอบผู้สมัครงาน
Part 4 : Recruitment-related aspectsที่Recruiterต้องรู้
++ กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการจ้างงาน
++ การจัดทำโปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่ (On-boarding) ที่มากกว่าการปฐมนิเทศ (Orientation)
++ การพัฒนาและบริหารผลงานน้องใหม่
Part 5 : การสรรหาเชิงรุกและการสรรหาในโลกการทำงานยุค 4.0
++ การสรรหาเชิงรับ (Passive) และการสรรหาเชิงรุก (Proactive)
++ กรณีศึกษาและแนวทาง 8 อย่างการของสรรหาเชิงรุกที่ได้ผล
++ To do list เพื่อปรับปรุงงานให้เป็นงานสรรหาเชิงรุก
Part 6 : คุณสมบัติของProfessional Recruiter ที่ทุกองค์กรต่างพึงประสงค์
++ คุณสมบัติของProfessional Recruiter ที่ทุกองค์กรต่างพึงประสงค์
++ แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นProfessional Recruiter

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติจริง
– บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลักอบรม

ผู้เข้าอบรม :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– HR Manager/Supervisor
– HRD
– Recruiter

=== จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26 ===

ค่าบริการอบรมหลักสูตร : 3,400.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)

สำรองที่นั่ง/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณสุธาสินี (อ้น) โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631
ไลน์ไอดี ptccontact หรือที่อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME – HR Manager/Supervisor – HRD – Recruiter

วิทยากร
1.) อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังและบริหารกำลังคน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากร
2.) อาจารย์ ศุภภัทรวริศรา เกตุสุนทร
วิทยากรและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร

วันที่

10/25/2018

ราคา

3400

Spread the love