การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่

รายละเอียด

บรรยายหัวข้อ
– ประเภทโรงงาน และ พื้นที่ ที่สามารถสร้างโรงงานได้
– การเตรียมเอกสารตาม checklist ของ อย. และ พื้นฐาน GMP
– หลักการออกแบบผังโรงงาน
Workshop เขียนผังโรงงานด้วยตนเอง

วันที่

10/10/2018

ราคา

4900

Spread the love