การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท(ระดับหัวหน้างาน) Management skill for senior housekeepers in hotels and resorts

รายละเอียด

การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท(ระดับหัวหน้างาน)
Management skill for senior housekeepers in hotels and resorts

หัวหน้างานแผนกแม่บ้าน เป็นภาระงานที่สำคัญ ที่ต้องมีความพร้อมของทักษะทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคน อีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ เพื่อที่สามารถบริหารจัดการงานและดูแลปกครองลูกน้องได้อย่างราบรื่น ดังนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือกำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้า รวมถึงผู้ที่อยากได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่เร็วขึ้น จึงควรพัฒนาทักษะต่างๆ ของตน เช่น การวางแผนงาน การมีความรู้ในงานอย่างละเอียด การควบคุมผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานเพื่อทุ่มแรงและเพิ่มประสิทธิภาพ และความรู้ในด้านการเขียนรายงานต่างๆ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงทุกรายละเอียดดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณในทุกด้าน

เนื้อหาหลักสูตร
– ทักษะการบริหารจัดการของหัวหน้างาน
– รายงานและการเก็บบันทึกสำหรับการปฏิบัติงาน
– งานแม่บ้านกับการวางแผน และการมอบหมายงาน
– งานแม่บ้านในแง่ของการควบคุมผลการปฏิบัติงาน
– การสอนงานและการฝึกอบรมของงานแม่บ้าน
– งบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่ายในแผนกแม่บ้าน
– การจัดการและการวางแผนด้านอัตรากำลังคน
– กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ
– องค์ประกอบที่สำคัญที่ผลักดันให้แผนกแม่บ้านประสบความสำเร็จ
– กรณีศึกษา และ ถาม-ตอบ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้า รองผู้จัดการ หรือผู้จัดการแผนกแม่บ้าน และแม่บ้านที่ต้องการมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

วันที่

11/24/2018

ราคา

9900

Spread the love