โปรแกรมการวิเคราะห์และการวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร

โปรแกรมการวิเคราะห์และการวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร

รายละเอียด

Sales Analysis and Planning Program
โปรแกรมการวิเคราะห์และการวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร
วันที่ 22-23 พ.ย.61

หลักสูตรการวางแผนการขายส่วนใหญ่ที่มีอยู่ซึ่งเป็นที่ตระหนักว่าจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของทีมขายทุกบริษัท มักเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาหัวหน้างานการขายเสียส่วนใหญ่ แต่หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้พนักงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของพนักงานขายทั้งมือใหม่หัดขับและพวกนักขายทหารผ่านศึกลายคราม เพราะหากพนักงานมีทักษะในการวางแผนการขายที่ดีแล้วจะสามารถช่วยลดภาระการกำกับดูแลจากหัวหน้าพนักงานขายและสามารถบริหารเขตการขายของตนในฐานะที่พนักงานขายยุคใหม่เปรียบได้กับผู้บริหารเขตการขายหรือผู้จัดการสัมพันธภาพของลูกค้าหรือผู้จัดการลูกค้านั่นเอง การวางแผนการขายและมีกลยุทธ์การขายที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งคมการแข่งขันเหนือคู่แข่งอันยากที่ใครจะเลียนแบบหรือทำตามท่านได้
การมียอดขายที่เหนือคู่แข่งขัน อาจต้องเริ่มที่การวิเคราะห์การขายที่ดีก่อน เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น นั่นก็เป็นเพราะเราพบว่าหลายบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เกิดจากการมีกลยุทธ์การแข่งขันหรือแผนการตลาดการขายที่ดีที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์หรือแผนที่ดี ย่อมต้องเริ่มจากการวิเคราะห์การขายที่ดีอีกชั้นหนึ่ง ข้อมูลต่างๆ ด้านการขายของเราล้วนจะมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงหากถูกนำมาสังเคราะห์วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาด การขายของบริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะด้านการวิเคราะห์อย่างยิ่งโดยใน หลักสูตรนี้จึงได้กำหนดการเรียนรู้ถึงความเข้าใจในข้อมูลการขายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขายด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆ และประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ

Day 1 : Sales Analysis การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

• ความสำคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์การขาย
• เป้าหมายและขอบเขตของการวิเคราะห์การขาย
• การวิเคราะห์การขายในแต่ละกลุ่มลูกค้า
• การวิเคราะห์การขายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอสู่ตลาด
• การวิเคราะห์การขายในรูปแบบต่างๆ
• เทคนิคการประเมินผลและติดตามผลการขาย
• วิธีวิเคราะห์และประเมินผลการขาย
• วิธีวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน

Day 2 : Sales Planning การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร

• ความสำคัญและประโยชน์ของแผนการขาย
• องค์ประกอบของแผนการขาย
• วิธีการสร้างแผนการขาย
• การประเมินการยอดขาย
• เป้าหมายการขาย
• กลยุทธ์สนับสนุนการขาย
• การเขียนแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย
• การจัดสรรทรัพยากรด้านการขาย
• การควบคุมแผนการขาย
• เทคนิคการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
• ข้อผิดพลาดที่ทำให้แผนการขายล้มเหลว

Key Benefits

1.ทำความเข้าใจภาพรวมในการวิเคราะห์การขาย และสร้างทักษะสู่การเป็นนักวางแผนการขาย
2.รู้จักว่าข้อมูลการขายที่สำคัญมีอะไรบ้าง และจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
3.เรียนรู้ หลักคิด ทฤษฎี และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย
4.เพื่อให้กลยุทธ์การขายต่างๆ แก่นักขายมือโปรในการเพิ่มยอดขาย
5.ได้เปิดมุมมองจากกรณีศึกษาต่างๆ จากที่อื่น เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์ เพิ่มพูนทักษะทางการขาย และการวางแผนการขายแบบครบวงจร

วันที่

11/22/2018

ราคา

14900

Spread the love