หลักสูตร ศิลปะการเขียนและการตอบคำถาม ในสื่อออนไลน์

รายละเอียด

วิทยากร: อาจารย์ มงคล ตันติสุขุมาล
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี และ 12 รางวัลนักพูดดีเด่น
พร้อมปริญญาด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และประกาศนียบัตรสาขาต่าง ๆ
มากกว่า 30 ใบ มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมกว่า 5,000 คน

29 ตุลาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
การเขียนเป็นความสามารถพื้นฐานของคนทุกคน แต่คนส่วนใหญ่กับมีปัญหาในการเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงตามที่ต้องการสื่อสาร กำหนดโครงเรื่องไม่เป็น จัดลำดับหัวข้อเรื่องและเนื้อหาที่จะเขียนไม่เป็น เขียนได้ไม่น่าสนใจ ไม่สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีพอ หรือ ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจจากผู้ถามในการเขียนตอบคำถาม อีกทั้งข้อเขียนหรือคำตอบที่ลงในสื่อออนไลน์มักถูกทิ้งไว้ในระบบเป็นเวลายาวนาน ทั้งยังอาจถูกนำไปใช้อ้างอิงโดยผู้อื่นต่อๆไป ผู้เขียนจึงควรมีความรู้ในการเขียนอย่างเหมาะสม
หลักสูตรศิลปะการเขียนและสื่อสารทางเว็บไซต์ภายในองค์กร จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสารให้ดีขึ้น ทำให้เนื้อหามีความน่าสนใจ สามารถสร้างความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้อ่านหรือลูกค้าได้ เพื่อสร้างความมั่นใจในตนเอง และประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและในชีวิตต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการของการเขียนที่ดี
2. เพื่อฝึกฝนทักษะพื้นฐานในการเขียนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการเขียนบทความ แจ้งข่าวสารหรือตอบคำถาม ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างได้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้าหมายของตนเองและองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. หลักการเขียนพื้นฐาน
2. การเตรียมตัวในการเขียน
3. การสร้างโครงเรื่อง
4. การเขียนแบบเรียงตามลำดับเวลา
5. การเขียนที่ได้จัดลำดับหัวข้อ
6. การเขียนในลักษณะเป็นเหตุเป็นผล
7. การเขียนเพื่อการจูงใจให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตาม
8. การใช้ภาษาและคำพูดที่เหมาะสมในการเขียน
9. การตอบคำถามต่างๆ
10. การใช้รูปภาพ การย่อรูป ให้เหมาะสมกับจอภาพ เพื่อประกอบข้อความ
11. สรุปคำถาม-คำตอบ

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย หลักการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การฝึกปฏิบัติการเขียนในลักษณะต่าง ๆ

วันที่

10/29/2018

ราคา

4500

Spread the love