หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย

รายละเอียด

หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย
(Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping)

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

18 ตุลาคม 2561
9.00 – 16.00
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล

การขายในโลกธุรกิจทุกวันนี้ ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดเดา คู่แข่งแต่ละรายต่างสร้างกลยุทธ์มาต่อสู้แข่งขัน การขายยิ่งยากขึ้นเป็นทวีคูณ ดังนั้น การขายจำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายการขาย การจัดทำแผนการขายที่ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ การวิเคราะห์และวางแผนการขายที่ดีย่อมสร้างความมั่นใจในการขายทั้งแก่ผู้บริหาร ผู้จัดการขายและพนักงานขายทุกคน เนื่องจากแผนการขายจะทำให้การกำหนดทิศทางการขายเป็นไปอย่างชัดเจน มุ่งสู่เส้นทางเดียวกัน ในทางตรงข้าม หากผู้จัดการมีการวางแผนที่ไม่เป็นระบบระเบียบ ย่อมสร้างปัญหาตามมาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการวัดผลที่ไม่ได้ผล และการขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ หัวหน้าพนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย และพนักงานขาย ได้เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนด้านการขายอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ได้สัมผัสเทคนิคและประสบการณ์จริงจากวิทยากร เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขายอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขายให้ประสบความสำเร็จ อย่างเหมาะกับตนเองในงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1. กรอบแนวคิด: ความสำคัญและประโยชน์ของแผนการขาย
2. ส่วนประกอบของแผนการขาย
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์และวางแผนการขาย (Sales Planning )
• การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (SWOT Analysis)
• การเข้าใจและการประยุกต์ใช้ “Five Forces of Competition”
• การพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting)
• การกำหนดเป้าหมายการขาย (Sales Goal Setting) สำหรับพนักงานขาย
4. กิจกรรม Workshop: การวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจเพื่อการขาย
5. กิจกรรม Workshop: การวางแผนการขาย (Sales Road-mapping)
6. การนำเสนอแผน Sales Road-mapping จากผู้เข้าสัมมนา
7. ข้อมูลการวางแผน
8. การประยุกต์ใช้แผนการขาย- แผนปฏิบัติการสำหรับพนักงานขาย
9. การติดตามและการควบคุมแผนการขาย
10. เครื่องมือสนับสนุนแผนการขาย
11. ข้อควรระวังในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการขาย
12. สรุป คำถาม และ คำตอบ

วันที่

10/18/2018

ราคา

4500

Spread the love