เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ เน้นสำหรับ HR

รายละเอียด

องค์กรชั้นนำทั้งหลายที่เลือกนำเอาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ Competency มาใช้กับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพื่อให้ได้คนที่ใช่เข้ามาร่วมงานและลดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์เช่นปัญหาการลาออกของพนักงานใหม่และช่วยให้ทำงานได้ผลตามเป้าหมาย ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดีขึ้น เป็นต้น ซึ่งทั้ง HR และหัวหน้างานต่างต้องสามารถตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมและคำถามเชิงสมรรถนะเพื่อสัมภาษณ์และคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อการเรียนรู้ :

>> ความสำคัญของการตั้งคำถามสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงาน
>> ทบทวนรูปแบบการสัมภาษณ์
>> เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
>> สมรรถนะ (Competency) กับการสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ
>> แนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและแนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ
>> รูปแบบอื่นของการตั้งคำถามสัมภาษณ์ที่ควรนำมาใช้
>> ฝึกปฏิบัติการเขียนตัวชี้วัดพฤติกรรม (Behavioral Indicators) เพื่อนำมาใช้ตั้งคำถามสัมภาษณ์
>> ฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวอย่าง/สมรรถนะตัวอย่างพร้อมวิพากษ์ให้ความเห็น
>> ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์โดยใช้คำถามเชิงพฤติกรรม
>> มอบหมายการบ้านเพื่อติดตามผลหลังการฝึกอบรม

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :
เจ้าของธุรกิจขนาด SME, HR Manager, Recruiters, ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :
อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

=== อบรมวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30น. สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์ – สุขุมวิท 26 ===

ค่าบริการอบรม : 3,400.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษี 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)
ฟรี!!! หนังสือ “สัมภาษณ์อย่างทรงประสิทธิผลด้วย BBI/CBI”

วันที่

10/31/2018

ราคา

3400

Spread the love