หลักสูตร การใช้โปรแกรม
Microsoft Excel 2018 เพื่องานธุรกิจพื้นฐาน


เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการสมัครงาน หรือต่อยอดในการทำงาน

เนื้อหาการอบรม
– ความรู้พื้นฐานและการแนะนำโปรแกรม Microsoft Excel
– การสร้างและการจัดการกับ Workbooks และ Worksheets
– การป้อนข้อมูลชนิดต่างๆ (Text, Number, Date & Time, Formula)
– การจัดรูปแบบเซลล์และตารางข้อมูล
– การจัดรูปแบบตารางแบบมีเงื่อนไข
– การลบตารางที่ซ้ำซ้อนกันในตาราง
– การอ้างอิงเซลล์แบบต่างๆ
– การสร้างสูตรคำนวณทั่วไป
– การใช้ฟังก์ชั่นการคำนวณทางธุรกิจ

วันที่

10/27/2018

ราคา

6500