พัฒนาผู้จัดการรุ่นใหม่ Gen Y ให้เก่งงานและเก่งคน (Develop New Gen Y Manager)

รายละเอียด

หัวหน้างานและผู้จัดการรุ่นใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง Gen Y นับเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความท้าทายในการบริหารลูกน้องอย่างมาก โดยเฉพาะการฝึกทักษะด้าน Soft Skills เพื่อรับมือลูกน้องต่างช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิผลและขับเคลื่อนทำงานสู่เป้าหมาย

หัวข้อการเรียนรู้ :

>> องค์กรชั้นนำต้องการผู้จัดการGen Yคุณลักษณะใด
และบทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้จัดการGen Y
>> เรียนรู้อุปนิสัย 4 แบบของคนทำงาน
>> หน้าที่ของผู้จัดการGen Y
+ การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
+ การสะท้อนผลงาน (Feedback) อย่างตรงจุด
+ การสื่อสารแบบได้ใจและได้งาน
+ การบริหารผลงานลูกน้อง/ลูกทีม
+ การสร้างความผูกพันให้ลูกน้องต่างGen
+ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน
>> ข้อควรระวังของผู้จัดการGen Y ที่ยังไม่มากประสบการณ์
>> แนวทางรับมือกับลูกน้องลองของและลูกน้องเจ้าปัญหา
ถาม – ตอบ

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– Workshopพร้อมคำแนะนำ
– กิจกรรมเสริมมุมมอง

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาดSME
– ผู้จัดการทุกสายงาน
– หัวหน้างานทุกสายงาน
– ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

=== จัดอบรมในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรงเซนต์เจมส์ – สุขุมวิท 26 ===

ค่าบริการอบรมหลักสูตร : 2,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,103.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,016.-บาท)
พิเศษ.!! มา 3++ ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาท

วันที่

10/30/2018

ราคา

2900

Spread the love