เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงพนักงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Mentoring Technique)

รายละเอียด

การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)นับได้ว่าเป็นภารกิจสำหรับการดูแลและกล่อมเกลาพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานกับองค์กร ให้สามารถปรับตัว ปรับความคิดและปรับพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่ และเป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับหัวหน้างานในฐานะ “พี่เลี้ยง (Mentor)” ที่จะต้องส่งเสริมและช่วยเหลือให้ “น้องเลี้ยง (Mentee)” ที่เป็นพนักงานในสังกัดเพื่อให้ทำงานแล้วส่งมอบผลงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด.

หัวข้อเรียนรู้ :
>> ทำไมองค์กรชั้นนำจึงให้ความสำคัญกับการเป็นพี่เลี้ยง
>> ทัศนคติ และคุณสมบัติพื้นฐานของ “พี่เลี้ยง” พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
>> สารที่ต้องสื่อให้กับน้องเลี้ยง พร้อมแนวปฏิบัติในการเป็นพี่เลี้ยงขององค์กรที่เป็นกรณีศึกษา
>> เรียนรู้และฝึกทักษะพื้นฐานสำหรับการเป็นพี่เลี้ยง ประกอบด้วย
– ทักษะการโน้มน้าวใจ
– ทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกและเชิงลบ
– ทักษะการให้คำปรึกษา (Counseling)
– แนวทางการสร้างความไว้วางใจ
– แนวทางการสื่อสารพูดคุยเพื่อปรับทัศนคติ
– แนวทางการเสริมสร้างความรักองค์กรให้น้องเลี้ยงรักองค์กร
>> ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การเป็นพี่เลี้ยงไม่ประสบผลสำเร็จ และแนวทางแก้ไข
>> อะไรคือDISC
>> คุณค่าของ DISC กับการบริจัดการลูกน้อง
>> เจาะลึกคน 4 แบบ (สไตล์) ตาม DISC
– พฤติกรรมที่พบเห็นได้
– จุดแข็ง / จุดอ่อน
– สิ่งที่ชอบ / สิ่งที่ไม่ชอบ
>> แนวทางจัดการลูกน้อง 4 แบบ (สไตล์) ตาม DISC
– การสื่อสารพูดคุย การฟังและการตั้งคำถาม
– การให้ Feedback และติชมผลงาน
– การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
– การปรับพฤติกรรมการทำงาน
>> สรุปแนวทางจัดการลูกน้องตาม DISC ที่ได้เรียนรู้
>> ประเด็นและความผิดพลาดที่มักพบและข้อควรระวัง
ถาม – ตอบ

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กิจกรรมเสริมมุมมอง
– บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาดSME
– ผู้จัดการทุกสายงาน
– หัวหน้างานทุกสายงาน
– ผู้สนใจทั่วไป

=== จัดอบรมในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์ – สุขุมวิท 26 ===

ค่าบริการอบรม : 2,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษี 3,106.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,016.-บาท)
ส่วนลดพิเศษ.!!! มา 3++ ท่านขึ้นไปรับส่วนลดท่านละ 200.-บาท

วันที่

10/29/2018

ราคา

2900

Spread the love