เทคนิคการสอนงานแบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน (On-the-Job Training for Supervisor)

วัตถุประสงค์ :
+ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานแบบOn The Job Training
+เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการสอนงาน และการวางแผนสอนงาน
+เพื่อให้ผู้อบรมฝึกปฏิบัติงานและนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

หัวข้อเรียนรู้หลัก :
PART 1 : ทำไมต้องสอนงานแบบ OJT?
O – การสอนงานแบบOJTคืออะไร
O – ความสำคัญและความจำเป็นของการสอนงานแบบ OJT
O – ความจำเป็นของการสอนงาน และประโยชน์ของการสอนงาน
O – บทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชากับการสอนงาน
O – การสอนงานแบบรูปแบบต่าง ๆ
O – วัตถุประสงค์ของการสอนงานแบบ OJT
O – ลักษณะและวิธีการสอนงานแบบ OJT

Part 2 : กระบวนการสอนงานแบบ OJT
O – หลักการและขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT
O – การกำหนดเนื้อหา / เวลา ที่เหมาะสมส าหรับการสอนงานแบบ OJT
O – เทคนิคการใช้น้ำเสียง แววตา ท่าทาง และภาษากายสำหรับการสอนงานแบบ OJT
O – ขั้นตอนการสอนงานเชิงคุณภาพและปริมาณ
O – การเตรียมผู้เรียน (Prepare the Worker)
O – การถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Present the Operation)
O – การให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจนได้ผล (Try-out Performance)
O – การติดตามผล (Follow Up)

Part 3 : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิผล
O – จัดทำรายละเอียดและกำหนดการฝึกสอน (Make a Timetable for Training)
O – จัดทำแบบซอยงาน (Break Down the Job)
O – จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมก่อนการสอนงาน (Get Everything Ready)
O – จัดสถานที่ เงื่อนไข สภาพแวดล้อมให้พร้อม (Arrange the Worksite)
Part 4 : ปัญหาของการสอนงาน OJT
O – จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับการสอนงานแบบ OJT
O – Generation (XYZ)กับการเรียนรู้งาน
O – แนวทางการแก้ไขปัญหาการสอนงานOJT

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติจริงแบบ Scenario กิจกรรมกลุ่มย่อย (SGA)
– บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาดSME
– หัวหน้างาน/หัวหน้าทีม
– พี่เลี้ยงพนักงานใหม่
– ผู้สอนงาน OJT

=== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรม Prime Central Station Bangkok (หัวลำโพง) ===

ค่าบริการอบรม : 2,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,103.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,016.-บาท)

วันที่

10/27/2018

ราคา

2900