สุดยอดเทคนิคการบริหารคนยุค 4.0 (Peaple Management in 4.0 Ear)

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกธุรกิจและการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน การบริหารคน (People Management) โดบเฉพาะGen Y และGen Z เพื่อให้มีทักษะในการทำงาน มีแรงจูงใจและอุทิศตนในการปฏิบัติงานนั้น นับเป็นเรื่องหลักที่ท้าทายผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกระดับอย่างมาก เนื่องจาก “คน” ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนองค์กร ผู้จัดการและหัวหน้างานยุค 4.0 ที่นำองค์กรเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จนั้น ควรต้องได้ติดอาวุธทักษะการบริหารคนใน 4 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating) การพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถมากขึ้น (Developing) การควบคุมการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการทำงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย (Directing) และการคัดเลือกคนที่ “ใช่” เข้ามาร่วมงานกับองค์กร (Right Selection)
การอบรมครั้งนี้จะมุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดความเข้าใจ และฝึกทักษะการบริหารคนทั้ง 4 ประการเพื่อให้ผู้จัดการและหัวหน้างานรุ่นใหม่บริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
ใครควรเข้า (Who Should Attend) .!?!?
ผู้จัดการและหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะต้องรับมือกับลูกน้อง Gen YและGen Z

รายละเอียดการเรียนรู้ :

>> ความท้าทายและเทรนด์ของโลกยุค 4.0
>> ปลายทางของการบริหารคนในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง
>> การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating)
++ การสร้างความลงตัวของความต้องการองค์กรและลูกน้อง
++ การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างสรรค์
++ การกระตุ้นให้เห็นคุณค่าตนเองและเปิดโอกาสให้แสดงผลงาน
++ การกระตุ้นให้พร้อมทำงานท้าทาย
>> การพัฒนาพนักงาน (Developing)
++ เครื่องมือในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
++ การพัฒนาลูกน้องจากจุดแข็ง
++ การวางแผนพัฒนาพนักงาน
++ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในงานให้ลูกน้อง
++ การวางแผนการเติบโตตามสายอาชีพให้ลูกน้อง
>> การควบคุมการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการทำงาน (Directing)
++ การสะท้อนผลงานอย่างได้ใจและได้งาน
++ การชื่นชมและติติงลูกน้องอย่างสร้างสรรค์
++ การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล
>> การคัดเลือกคนที่ “ใช่” เข้ามาร่วม (Right Selection)
++ บทบาทการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
++ เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนที่ใช่
++ การบริหารกำลังคนในโลกยุคหาคนทำงานยาก
>> สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมถาม-ตอบ

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาดSME
– ผู้จัดการทุกสายงาน
– หัวหน้างานทุกสายงาน
– ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

=== จัดอบรมในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30. น. สถานที่โรงแรม เซนต์เจมส์ – สุขุมวิท 26 ===

………………………………………………………………………..

ค่าบริการอบรมหลักสูตร 3,400.-บาทต่อท่าน (รวมภาษี 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)

วันที่

10/26/2018

ราคา

3400

Spread the love