พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development) เน้นหัวหน้างานในสายการผลิต

พลาดไม่ได้กับหลักสูตรที่จะช่วยให้หัวหน้างานสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมี ทักษะที่ครบเครื่องทั้งเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด
และเก่งใช้ชีวิตทั้งการทางานและส่วนตัวที่เป็นแบบอย่างแก่ลูกน้อง.
4 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน – เก่งคิด – เก่งคน – และเก่งตน) ที่พลาดไม่ได้ !!!

ภาคเช้า : เก่งงานและเก่งคิด
++ 4 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน และเก่งตน)
++ เก่งงาน
> ความรับผิดชอบตามบทบาทหัวหน้างาน
> สอนลูกน้องให้ทำงานได้
> รักษาวินัยในการทำงานของลูกน้อง
> ประเมินผลงานลูกน้องอย่างมีเกณฑ์และเป็นธรรม
++ เก่งคิด
> คิดทางบวก
> คิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน

ภาคบ่าย : เก่งคนและเก่งตน
++ เก่งคน
> สื่อสารเชิงบวก (Positive Communication)
> สร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานให้ลูกน้อง
++ เก่งตน
> การควบคุมอารมณ์
> การเข้าสังคมและบุคลิกภาพหัวหน้างาน
> การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง (Role Model)
++ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กิจกรรมเสริมมุมมอง
– บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาดSME
– Team Leader / Line Leader
– หัวหน้างานทุกสายงาน
– ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

= = อบรมวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์ – สุขุมวิท 26 = =

ค่าบริการอบรม 2,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษี 3,103.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,016.-บาท)
โปรโมชั่นพิเศษ. มา 3++ ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันทีท่านละ 200.-บาท

 วันที่

10/27/2018

ราคา

2900

Spread the love