นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รุ่นที่ 4/2561 (Professional HRD Officer) *หลักสูตร 1วัน

ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้น ได้แก่ การที่ HRD เองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.!

หัวข้อเรียนรู้ :
+ ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร
+ เครื่องมือและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้
+ แนวทางพัฒนาบุคลากรยุค HR 4.0 เช่น การใช้ 70 : 20 : 10 Model, Mobile Learning, Action Learning และกรณีตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
+ คุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ
+ แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนา ในเรื่อง
– การเตรียมงาน ประสานงานและคัดเลือกวิทยากร
– การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
– การเชิญวิทยากร กล่าวขอบคุณ และประเมินวิทยากร
– การกระตุ้นการนำเอาความรู้และทักษะไปใช้งาน
– การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล
+ ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :
– HRD Manager Supervisor
– HRD Officer
– ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร :
อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล

= = จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรม เซนต์เจมส์ – สุขุมวิท 26 = =

ค่าบริการอบรม : 3,400.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษี 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)
พิเศษ.!! มา 3++ ท่านขึ้นไป รับส่วนลด 200.-บาทต่อท่าน.!!!

วันที่

10/18/2018

ราคา

3400

Spread the love