การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วย PDCA (Problem-solving and Decision-making Skills)

แม้องค์กรต่างพยายามลงทุนเพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหรือนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อลดหรือควบคุมต้นทุนการปฏิบัติงาน ลดความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน และป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก และพบว่าองค์กรจำนวนมากนิยมนำเอาแนวคิด PDCA (Plan/Do/Check/Action) เป็นแนวคิดสำคัญในการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เช่นที่ปรากฎว่าในหลายองค์กรนิยมนำเอาความคิดดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับให้พนักงานทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงานระดับปฏิบัติการนำเอามาใช้!!

หัวข้อเรียนรู้ :

++ หลักการพื้นฐานของแนวคิด PDCA
++ รูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA
++ แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
++ แนวคิดPDCAกับเครื่องมือการบริหารคุณภาพ และการเพิ่มผลิตภาพ เช่น 5ส, QCC, Six Sigma และ KM (Knowledge Management) เป็นต้น
++ เจาะลึก PDCA
P – Plan การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อวางแผนปรับปรุงงาน การกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
D – Do แนวทางการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่วางแผนไว้
C – Check แนวทงการตรวจสอบและรายงานผล
A – Act การป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหาและการหาวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา
+++ สรุปบทเรียน ถาม-ตอบ

———————————————————–
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กิจกรรมเสริมมุมมอง
– ฝึกปฏิบัติพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
– พนักงานระดับปฏิบัติการ
– ผู้ปฏิบัติงานระบบคุณภาพ

วิทยากร :
อาจารย์ บรรพต เทพฤทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

=== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26 ===

Special Price!!! : 2,900.-บาท/ต่อท่าน
(ราคารวมภาษี 3,103 นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,016.-บาท)

Spread the love