การจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งานสำหรับหัวหน้างาน (Job Competency Setting)

ในสภาวะปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยนำแนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น และปรากฎว่าองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นิยมนำเอาสมรรถนะ (Competency) มาปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา การพัฒนาและการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Professional/Job Competency) อย่างถูกต้องและง่ายต่อการนำไปใช้ได้จริง

หัวข้อการเรียนรู้ :
@ ทบทวนเรื่องสมรรถนะ (Competency)
@ ความสำคัญและความจำเป็นในการกำหนดสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Professional/Job Competency)
@ แนวทางในการจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งาน
– วิเคราะห์หน้าที่งานหลัก
– กำหนดความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่ต้องการตามตำแหน่งงาน
– กำหนดความหมายของสมรรถนะตามหน้าที่งานที่กำหนด
– กำหนดตัวชี้วัดหลัก (Key Action)
– กำหนดจัดทำ Personal Competency Profile
@ ฝึกปฏิบัติการจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งานของหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองเป็นรายบุคคลตามแนวทางการจัดทำCompetency ที่กำหนด
@ นำเสนอและวิทยากรให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง

= = สรุป ถาม-ตอบ = =

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาดSME
– Manager/Supervisor
– HRD Officer
– ผู้สนใจทั่วไป

== วันที่จัดอบรม วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26 ==
ค่าบริการอบรมหลักสูตร : 2,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,103.-บาท นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษ ณ ที่จ่าย 3,016.-บาท)

Spread the love