หลักสูตร การบริหารการขาย 4.0

รายละเอียด

Sales 4.0

การบริหารการขาย 4.0 : วันที่ 25 ก.ย.61

ประเทศเริ่มเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เน้นความเป็น Digitalization อันมีผลต่อการปรับตัวทั้งในแง่รูปแบบของอุตสาหกรรมซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ซื้อที่ทำงานในรูปแบบที่เป็น Digitalization มากขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดการตอบรับการทำกลยุทธ์ทางการตลาดในยุค 4.0 อันต่อเนื่องการตลาดยุค 1.0, 2.0 และ 3.0 จึงเป็นอย่างยิ่งที่นักขายในยุคใหม่ต้องสามารถเท่าทันพลวัตดังกล่าวของการเปลี่ยนแปลงนี้ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายสามารถปรับตัวให้ทันกับลูกค้าที่เปลี่ยนไปทั้งในและต่างประเทศทั้งกลุ่ม Global และ AEC

++ Key Contents++

1. ลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้า ยุค 4.0
2. Sales 1.0 2.0 3.0 และ Sale 4.0
3. 80% Syndrome ในยุคการขาย 4.0
4. แนวทางของกลยุทธ์การขายปลีกยุคใหม่
5. แนวทางของกลยุทธ์การขายสินค้าอุตสาหกรรมยุคใหม่
6. กลยุทธ์การขายแบบ 4.0 Strategic Selling 4.0
7. การสร้างนวัตกรรมในการขาย
8. กระบวนการขายแนวคิด Conceptual Selling
9. Workshop – Sale Solution 4.0
10. การขายแบบที่ปรึกษาให้เข้ากับลูกค้ายุค 4.0

++Key Benefits++

1. เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางพลวัตของการอุตสาหกรรม การตลาด และการขายในยุค 4.0
2. เพื่อให้ทราบบทบาทที่เปลี่ยนไปของลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคในยุค 4.0
3. เพื่อให้นักขายสามารถปรับตัวเพื่อสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าซึ่งอยู่ใน Phase ของการตลาดและการขายที่สูงกว่าเช่นผู้ขายในยุค 3.0 จะสามารถขายให้ลูกค้าในยุค 4.0 ได้อย่างไร
4. เพื่อทำให้พนักงานขายของท่านเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้ายุค 4.0 ทั้งในธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค

สถานที่อบรม : โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา
วัน/เวลาอบรม : วันที่ 25 ก.ย.61 (9.00-16.00 น.)
ติดต่อสอบถาม : Strategic Center (02-5592146-7)

วันที่

09/25/2018

ราคา

6800

Spread the love