ร่วมสัมมนา หลักสูตร ISO 45001:2018 ในราคาพิเศษสุดๆ….

ISO 45001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS) โดยมุ่งหวังให้มีการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย และส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคม

ประโยชน์ในการนำมาตรฐานไปปฏิบัติ
1) เพิ่มสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร
2) ส่งเสริมชื่อเสียงขององค์กรในการเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย และสามารถเกิดประโยชน์โดยตรง เช่น
– สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามกฎหมาย
– ลดต้นทุนที่เกิดจากอุบัติการณ์ เวลาที่เสียไปเพราะต้องหยุดกระบวนการ ค่าประกันภัย
– ลดอัตราการขาดงานและการลาออกของลูกจ้าง
3) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และได้รับการยอมรับจากภายในและภายนอกองค์กร
4) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการวางแผนการทำงานร่วมกันการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการการเฝ้าระวังและตรวจสอบรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น
5) ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เหมาะกับทุกองค์กร
หลักสูตรการฝึกอบรม 1 วัน
1 ข้อกำหนด (Requirement)
1 บริบท (Context)
2 การประเมินความเสี่ยง Risk assessment
โดย คุณปัทมา เข็มแก้ว

– Requirement 1 Day 1,500 / person
– Context – Risk assessment 2 วัน จ่าย 2,800 บาท / person
(1.ไม่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 2.สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้)

วันที่อบรม
วันที่ศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น (รับไม่เกิน 30 ท่าน)
ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

วันที่

10/26/2018

ราคา

3004

Spread the love